Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6712
Title: Lomber cerrahi sonrası bel ağrısında kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulanmasının etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Efficiency of caudal epidural neuroplasty adhesiolysis treatment of chronic low back pain after lumbar back surgery
Authors: Şahin, Şükran
Yazıcı, Tolga
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Başarısız bel cerrahi sendromu
Epidural lizis
Kronik bel ağrısı
Kortikosteroid
Failed back surgery syndrome
Epidural
Adhesiolysis
Low back pain
Corticosteroid
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazıcı, T. (2014). Lomber cerrahi sonrası bel ağrısında kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulanmasının etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen kronik bel ağrılarında sık kullanılan minimal invaziv işlemlerden biri kaudal nöroplasti-adezyolizistir. Çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı tarafından lomber cerrahi geçirmiş hastalarda kaudal nöroplasti-adezyolizis işleminin uygulanmasının etkinliğini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Ocak 2008 ? Mayıs 2013 tarihleri arasında kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulanan 75 hastanın (29 erkek, 46 kadın) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların girişim öncesi ve sonrası ağrıları vizüel analog skalası (VAS) kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca işlem sırasında kullanılan steroid tipi de değerlendirildi. VAS değerleri girişim öncesi değerleri ile kıyaslandığında anlamlı iyileşme olduğu görüldü. Olguların 1. hafta, 1. ve 3. ay VAS değerleri, geliş VAS değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Metilprednizolon uygulanan hastalarda, betametazon kullanan hastalara göre 1. hafta, 1. , 3. ay VAS değerleri değişimleri istatistiksel olarak anlamlı derecede üstün olduğu görüldü. Kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulaması konservatif tedaviye yanıt vermeyen inatçı kronik bel ağrısında başarı ile uygulanacak bir yöntemdir.
Epidural neuroplasty is one of the minimally invasive techniques for adhesiolysis in patients who have already failed conservative treatment for chronic low back pain. In this retrospective study, we aimed to evaluate caudal epidural neuroplasty-adhesiolysis efficency in patients with chronic low back and/or lower extremity pain due to failed back surgery syndrome. The records of the 75 patients (29 male, 46 female) who underwent caudal epidural neuroplasty-adhesiolysis between January 2008 and May 2013 were examined retrospectively. Visual Analogue Scale (VAS) for pain before and one week, one month and three months after the procedure and the type of administered neuraxial steroid types were evaluated. VAS scores were found to be significantly improved compared with the preoperative values. The VAS scores at the1st week, 1st and 3rd months were found to be significantly decreased compared to baseline scores (p<0.001). Also, administration of methylprednisolone acetate was significatly better than betamethasone acetate group. We concluded that caudal epidural neuroplasty-adhesiolysis is an effective treatment for chronic low back pain and/or lower extremity in failed back surgery syndrome.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6712
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352951.pdf647.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons