Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6708
Title: Glial tümörlerin susceptlblllty welghted lmaglng (SWI) tekniği kullanılarak gradelendirilmesi, perfüzyon MR ve patolojik grade ile karşılaştırılması
Other Titles: Glial tumors grading: Correlation between susceptibility weighted imaging, perfusion MR and histopathological grading
Authors: Hakyemez, Bahattin
Aydın, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Susceptibility weighted imaging
Venöz BOLD
Glial tümörler
Patolojik grade
İntratümöral susceptibility sinyal
Susceptibility weighted imaging
Venous BOLD
Glial tumors
Pathological grade
Intratumoral susceptibility signal
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Ö. (2014). Glial tümörlerin susceptlblllty welghted lmaglng (SWI) tekniği kullanılarak gradelendirilmesi, perfüzyon MR ve patolojik grade ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Susceptibility weighted imaging (SWI) tam akım kompansasyonlu, filtrelenmiş faz ve magnitüd bilgisi içeren yüksek rezolüsyonlu 3D spoiled gradient eko sekansıdır. SWI, Santral sinir sistemi (SSS) gliomlarının gradelendirmesinde faydalı bir yöntem gibi görünmektedir. Perfüzyon MR tekniği ve rölatif tümör kan volümü (rCBV) değerleri noninvazif olarak tümör gradelemesinde en iyi tekniklerden biridir. SWI tekniği ile gösterilen İntratümöral susceptibility sinyal (ITSS) ile rCBV ve Dünya sağlık örgütü (WHO) sınıflandırmasına göre yapılan grade arasında korelasyon olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada ITSS ve rCBV'nin preoperatif gradelemedeki etkinliği araştırılmıştır. Ekim 2011-Temmuz 2013 arasında rutin kranial MR, SWI ve dinamik susceptibility kontrast (DSC) perfüzyon MR incelemesi yapılan, patolojik olarak glial tümör tanısı konulan, 31 hastanın (17 erkek, 14 kadın) tetkikleri retrospektif olarak incelendi. MR inceleme 3T magnet ve 32 kanal baş koili ile yapıldı. SWI ile yapılan tümör gradelemesinde Park ve ark. tanımladığı ITSS sayısına göre gradeleme yöntemi kullanıldı. SWI grade, rCBV ve patolojik grade arasındaki korelasyon değerlendirildi. Düşük ve yüksek grade glial tümör ayrımında eşik rCBV değerinin belirlenmesi için receiver operator characteristics (ROC) analizi yapıldı. Düşük grade-yüksek grade glial tümör ayrımında, patolojik grade ile SWI grade (r=0,87, p<0,001) ve rCBV (r=0,83, p<0,001) arasında pozitif yönde güçlü korelasyon bulundu. Yapılan ROC eğrisi analizinde düşük grade-yüksek grade ayrımında eşik değer 2,21 olarak ölçüldü (eğri altında kalan alan 0,982, p<0,001, duyarlılık %94,7 ve özgüllük %91,7). Glial tümörlerin preoperatif gradelemesinde SWI tekniği ve DSC perfüzyon MR oldukça yararlı bilgiler verebilir. SWI gradeleme ile patolojik grade arasında güçlü bir ilişki vardır. SWI, preoperatif gradelemede DSC Perfüzyon MR incelemeye yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.
Susceptibility-weighted imaging (SWI) is a fully velocity compensated high-resolution 3D spoiled gradient-echo sequence that uses magnitude and filtered-phase information. SWI seems to be a valuable tool to evaluate central nervous system gliomas noninvasively. MR perfusion and relative cerebral blood volume (rCBV) level is one of the best noninvasive techniques for the evaluation of glioma grade. The degree of intratumoral susceptibility signal (ITSS) on SWI correlates with rCBV and histopathological grade according to world health organization (WHO) 2007 classification. This study investigated the effectiveness of ITSS grading and rCBV in preoperative grading Thirty one patients (17 males and 14 females) who had histopathogically diagnosed glial tumors and underwent routine cranial MRI, SWI, and dynamic susceptibility contrast (DSC) perfusion MRI between October 2011 and July 2013 were retrospectively enrolled. All examinations were performed with 3T magnet, 32 channel head coil. We used ITSS number for SWI grading according to the definition of Park et al. Correlations between SWI grade, rCBV, and pathologic grade were evaluated. Receiver operator characteristics (ROC) analysis was performed to determine optimal rCBV value to distinguish high-grade from low-grade glial tumors. There was positive and strong correlation between pathological grade and both SWI grade (r=0.87, p<0.001) and rCBV (r=0.83, p<0.001). Optimal rCBV value to discriminate between high grade and low grade determination was found 2.21 (area of under the curve 0.982, p<0.001, sensitivity 94.7%, and specificity 91.7%). In conclusion, DSC perfusion MRI and SWI may provide quite useful information for preoperative glial tumor grading. There seems to be a strong correlation between pathologic grade and SWI grade. SWI could use to help DSC perfusion MR technique in preoperative tumor grading.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6708
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352949.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons