Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6702
Title: Meme kanserinde moleküler bazda sınıflamanın prognostik yönden değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluating the molecular classification in breast cancer in aspect of prognosise
Authors: Taşdelen, İsmet
Çelik, Oktay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Moleküler sınıflama
İmmun histokimyasal boyama
Prognositik faktör
Aksilla tutulumu
Breast cancer
Molecular classification
Immunohistochemical staining
Prognostic factor
Axillary metastase
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, O. (2013). Meme kanserinde moleküler bazda sınıflamanın prognostik yönden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma ile İnvaziv Duktal Karsinom (IDK) tanısı almış hastalarda immunhistokimyasal (IHK) boyama yöntemleri kullanarak moleküler sınıflama yapıldı. IDK tanısı alan hastalarda ki prognoz farklılıkları moleküler subtiplere ayrılan hastalarda olan durumunun incelenmesi amaçlandı.Ocak 2005 ve Haziran 2009 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D'na müracaat eden hastalardan moleküler sınıflama yapılabilecek ER, PR, Her2, Ki67, K adherin, CK5/6, p53, PAS ve EGFR boyaları ile boyanmış 80 hasta seçildi ve retrospektif olarak değerlendirildi. Preperatları çıkarılarak yeniden incelendi. Bu hastaların ayrıca tanı anındaki tümör boyutu ve aksilladaki lenf nodu tutulumuda değerlendirildi.Moleküler sınıflama yapılan hastalar İHK boyanmalarına göre Luminal A, Luminal B, Normal benzeri, Her2 ve Bazal like olarak beş gruba ayrıldı. Bu grublarda ki hastaların grublara göre dağılımı, aksilla tutulumu, tümör boyutu, tutulum yaşı, nüks, ölüm, tutulum yeri gibi prognostik faktörler değerlendrildi. Çalışmamız da subtipler arasında istatiksel fark saptanmadı. Ancak Luminal A % 46 ile en sık olarak saptandı. Luminal A sıklıkla sol meme tutulumu yaparken diğer subtipler sağ meme de daha sık tutulum gösterdi. Yine Luminal A da tümör en sık T1 iken diğer grublarda en sık T2 idi. Lumial A ve luminal B de aksilla tutulumu sıklıkla negatif iken diğer subtiplerde sıklıkla pozitif olarak saptandı. Çalışmamızda ortalama takip süresi 57,3 ay (42- 96) idi. Bütün subtiplerdeki hastalarımızdan; bu süre içinde kaybettiğimiz yada nüks saptanmadı.Meme kanserinde her hasta da tümör farklı davranmakta ve buna bağlı prognoz değişmektedir. Moleküler sınıflama da prognozun net bir şekilde ortaya konulması için hastaların daha uzun süre takibine ihtiyaç vardır.
In this study, the patients with diagnosis of invasive ductal carcinoma (IDC) were molecularly classified by using immunohistochemical staining techniques. We thereby aimed to evaluate the prognosis in patients with IDC in respect to molecular subtypes.Eighty patients were included in the study who applied to Uludag University General Surgery Department between January 2005 and June 2009. These patients were choosen while they had patologic preperations staining with ER, PR, Her2, Ki67, K adherin, CK5/6, p53, PAS and EGFR and therefor it was possible to classified them molecularly. Additionaly, tumor size and axillary lymph node assesment at the time of diagnosis were analyzed.The molecularly classified patients were divided into 5 subgroups as Luminal-A, Luminal-B, normal-like, Her2 and basal-like. The prognostic factors like age of prognosis, tumor size, tumor localisation, the presense of axillary metastases, recurrence rate and mortality rate were analyzed in each groups separately. No statistical difference was detected between subgroups. The incidence of Luminal A (46%) was the highest among all groups. In the Luminal A subgroup tumor lokalisation was mostly at left breast, but in the other groups it was right breast. The stage of tumor was mostly T-1 in the Luminal A group and T-2 in the other groups. The axillary metastase was generally not determined in Luminal A and B groups contrary to the other groups. The avarage length of follow-up was 57,3 (42-96) month and any recurrence or mortality were seen in this period.Tumor behavior and therefore prognosis in breast cancer shows differences respect to subgroups and individual charecteristics. To determine the effect of molecular classification on prognosis, longer follow-up is necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6702
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324423.pdf996.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons