Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6699
Title: Laparoskopik kolesistektomilerde intraoperatif tek doz intravenöz deksketoprofen trometamol ve diklofenak sodyum uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the postoperative analgesic efficacy of intraoperative single-dose intravenous dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium administration in laparoscopic cholecystectomies
Authors: Kaya, F. Nur
Anıl, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Laparoskopik kolesistektomi
Deksketoprofen trometamol
Diklofenak sodyum
Postoperatif ağrı
Laparoscopic cholecystectomy
Dexketoprofen trometamol
Diclofenac sodium
Postoperative pain
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Anıl, A. (2013). Laparoskopik kolesistektomilerde intraoperatif tek doz intravenöz deksketoprofen trometamol ve diklofenak sodyum uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı, laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda, intraoperatif tek doz iv deksketoprofen trometamol (DT) ve diklofenak sodyum (DS) uygulamasının postoperatif analjezi üzerine etkilerini karşılaştırmaktır.Çalışmaya ASA I-II 60 olgu alındı ve randomize olarak 2 eşit gruba ayrıldı. Grup DT'deki olgulara iv deksketoprofen trometamol 50 mg, Grup DS'deki olgulara iv diklofenak sodyum 75 mg cerrahi bitiminden 30 dk önce verildi. Postoperatif ağrının şiddeti, HKA ile morfin tüketimi, ilk analjezik gereksinim zamanı, komplikasyonlar, ek analjezik gereksinimi ve taburculuk süreleri kaydedildi.İzlem dönemlerinde postoperatif ağrının VAS değerleri benzer bulundu (p>0.05). Postoperatif tüm izlem dönemlerinde, HKA ile iv morfin tüketimlerinin Grup DT'de Grup DS'ye göre anlamlı olarak daha az olduğu saptandı (2. ve 4. sa p<0.01; 8. ,12. ,18. ve 24. sa p<0.001). Postoperatif dönemde, ilk analjezik gereksinim zamanı Grup DT'de Grup DS'ye göre anlamlı olarak daha uzun bulundu (p<0.01). Ayrıca ek analjezik (iv tenoksikam 20 mg) gereksinimi olan olgu sayısının Grup DS'de daha fazla olduğu saptandı (p<0.01). Diğer izlem parametreleri benzer bulundu.Çalışmamızda laparaskopik kolesistektomi operasyonu geçiren olgularda, cerrahi bitiminden 30 dk önce tek doz iv yolla uygulanan deksketoprofen trometamolün, diklofenak sodyum uygulamasına göre daha az opioid ve ek analjezik gereksinimi ile etkin analjezi sağladığını saptadık. Bu nedenle; laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda multimodal analjezinin bir parçası olarak deksketoprofen trometamol uygulamasının diklofenak sodyuma göre daha etkin analjezi sağlayacağı kanısındayız.
Comparison of the Postoperative Analgesic Efficacy of Intraoperative Single-dose Intravenous Dexketoprofen Trometamol and Diclofenac Sodium Administration in Laparoscopic CholecystectomiesThe aim of this study is to compare the effects of intravenous single-dose, dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium 30 min prior to end of the surgery on relief of postoperative pain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.In a randomized fashion, 60 (ASA I-II) patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were divided in two groups. Patients in Group DT received 50 mg dexketoprofen trometamol while patients in Group DS received 75 mg diclofenac sodium intravenously 30 minutes prior to end of surgery. Postoperative pain intensity, morphine consumption with PCA, time to first analgesic requirement, complications, rescue analgesic requirement and duration of discharge were recorded.Postoperative pain VAS scores were similar in the follow-up periods (p>0.05). PCA morphine consumption was significantly less in Group DT compared to Group DS in all post-operative follow-up periods (2. ve 4. h p<0.01; 8. ,12. ,18. and 24. h p<0.001). In the postoperative period, the first analgesic requirement time was significantly longer in Group DT compared to Group DS (p <0.01). In addition, the number of patients requiring rescue analgesic (iv tenoxicam 20 mg) was higher in DS group compared to Group DT (p <0.01). Other follow-up parameters were similar.In our study, administration of intravenous single-dose, dexketoprofen trometamol 30 minutes prior to end of surgery provided effective analgesia with reduced consumption of opioids and requirement for rescue analgesic compared to diclofenac sodium in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. For this reason, we believe that as a part of multimodal analgesia, dexketoprofen trometamol provides more effective analgesia than diclofenac sodium in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6699
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324422.pdf545.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons