Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6698
Title: Kronik obstruktif akciğer hastalığı ile obstruktif uyku apne sendromu birlikteliği (overlap sendromu)
Other Titles: The association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome (overlap syndrome)
Authors: Karadağ, Mehmet
Özkubat, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik obstrüktif akciger hastalığı
Obstrüktif uyku apne sendromu
Overlap sendromu
Chronic obstructive lung disease
Obstructive sleep apnea syndrome
Overlap syndrome
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkubat, Ö. (2007). Kronik obstruktif akciğer hastalığı ile obstruktif uyku apne sendromu birlikteliği (overlap sendromu). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik obstrüktif akciger hastalıgı (KOAH) olan hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sıklıgını ve bu olguların genel özellikleri ile solunum fonksiyonlarını, arteriyel oksijenizasyonlarını ve hemodinamik parametrelerini degerlendirmek amacıyla yas ortalaması 63 ± 9,5 yıl (35-85) olan 79’u (%94) erkek, 5’i (%6) kadın 84 olgu çalısmaya alındı. KOAH’ın OUAS için bagımsız bir risk faktörü olup olmadıgını arastırmak için yas ortalaması 60,8 ± 8,8 yıl (40-82) olan 45’i (%93,8) erkek 3’ü (%6,2) kadın 48 olgu da kontrol grubu olarak seçildi. Olgulara uyku ile iliskili semptomları degerlendirmeye yönelik Epworth Uykululuk Skalasını’ da (ESS) içeren standart bir anket formu uygulandı. Olgulara solunum fonksiyon testi (SFT), arter kan gazı analizi (AKG) yapıldı. ESS 10 olan 10 olguya ve kontrol grubundan 5 olguya tüm gece 16 kanallı polisomnografi (PSG) yapıldı. Olguların %15,4’ü hafif, %42,8’i orta, %30,9’u agır, %10,7’si çok agır derecede KOAH’tı. KOAH’lı hastaların %68,3’ü fazla kilolu ve obezdi. Yapılan PSG sonucunda, KOAH grubunda 8 olguda (%9,6) overlap sendromu (OVS) saptanırken, kontrol grubundan 3 olguda (%6,2) OUAS’u tespit edildi. ki grup arasında OUAS insidansı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p<0,05). KOAH’lı grupla OVS’lu grup arasında demografik özellikler, AKG ve hematokrit degerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. OVS’li grupta beden kütle indeksi (BK , kg/m2) ve FEV1 (ml) degeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). Horlama, gündüz asırı uykululuk hali (GAUH) ve tanıklı apne sikayetlerinin hepsini birden tanımlayan 7 KOAH’lı olguda OVS tanısı saptandı. KOAH’lı hastalarda obezite, yaslılık gibi risk faktörlerinin de beraber olması durumunda ve OUAS’ı düsündürecek horlama, tanıklı apne, GAUH gibi semptomların varlıgında klinik izlemde PSG’nin yeri olmalı kanısına varılmıstır.
In order to evaluate the frequency of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and general features, pulmonary functions, arterial oxygenations and hemodynamic parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 84 COPD patients (mean age: 63 ± 9,5 years, range: 35-85, 79 men and 5 women) were included in the study. Also whether COPD is an independant risk factor for OSAS 48 subjects as control group (mean age:60,8 ± 8,8 years, range:40-82, 45 men and 3 women) were included in the study. A questionnaire that include ESS was applied to all subjects to asses the symptoms about sleep disorders. Pulmonary function tests (PFT), arterial blood gas analysis were performed in all cases. Full-night 16 channel polysomnography (PSG) was done to 10 COPD patients whose ESS was 10 and to 5 subjects from control group.15,4% was mild, 42,8% moderate, 30,9% severe, 10,7% very severe COPD. 68,3% was excess and obesity. According to PSG results; 8 COPD patients were diagnosed as overlap syndrome and 3 subjects from control group were diagnosed as OSAS. There was no significant difference between COPD and control group by means of OSAS frequency, arteriel blood gas analysis and hematocrit levels. BMI and FEV1 was higher in overlap syndrome group (p<0,05). That is statistically significant. Seven COPD patients who have all symptoms of snoring, apneas witnessed by a ped partner and excessive day sleepness were diagnosed as overlap syndrome. If COPD patients have risc factors like obesity, old age and also symptomps of OSAS like snoring, apneas witnessed by a bed partner and excessive day sleepness should be kept in mind about evaluotion by PSG during follow up.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6698
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294394.pdf366.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons