Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6695
Title: Döviz kuru davranışının sistem dinamiği yaklaşımıyla incelenmesi
Other Titles: Analyzing exchange rate behavior with system dynamic approach
Authors: Sezen, Hayrettin Kemal
Şenaras, Arzu Eren
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Araştırması Bilim Dalı.
Keywords: Döviz kuru
Sistem düşüncesi
Sistem dinamiği
Makroekonomi
Türkiye
Exchange rate
System thinking
Simulation
System dynamics
Macroeconomics
Turkey
Benzetim
Issue Date: 29-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenaras, A. E. (2016). Döviz kuru davranışının sistem dinamiği yaklaşımıyla incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Döviz kurları, ülkelerin oluşturdukları ekonomi politikalarının değerlendirilmesinde "makroekonomik gösterge" ve bu politikaların belirlenmesinde "hedef makro değişken" olarak anahtar bir rol oynamaktadır. Etkili bir makro değişken olmasından dolayı döviz kuru iç ve dış ekonomik denge üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı; döviz kuru davranışlarının geliştirilen sistem dinamiği modeli yardımıyla incelenmesidir. Sistem dinamiği yaklaşımı ile sistemin verimini iyileştirmek için değerler öngörmekten ziyade sistemin davranışını inceleyerek uygun politikalar tasarlanır. Sistem dinamiği geribildirim döngüleri ile sistemlerin dinamik davranışını inceleme olanağı sağlar. VENSIM paket programında geliştirilen model beş alt modelden oluşmaktadır. Bunlar; üreticiler ve tüketiciler alt modeli, bankalar alt modeli, merkez bankası alt modeli, ödemeler dengesi alt modeli, döviz kuru piyasası alt modelidir. Geliştirilen model sayesinde farklı politikaların sistem üzerinde yarattığı etkileri inceleme olanağı elde edilmektedir. Senaryoların denenmesi ile etkin politikalar tasarlanabilir. Modelde yer alan makroekonomik değişkenlerde meydana gelen değişmelerin döviz kuru hareketleri üzerinde yaratacağı etki incelenebilmektedir.
Foreign exchange rate is a macroeconomic indicator to evaluate economic policy and a target macro-economic value to evaluate policies. Due to its importance, foreign exchange rate has significant role on domestic and international economic balance. This study attempts to analyze foreign exchange rate's behavior by developed system dynamic model. Instead of predicting parameter to increase system efficiency, system dynamic approach is convenient to design appropriate politic by observing system behavior. System dynamic method provides analyze system dynamic behavior by using feedback loop. Model which is developed in Vensim package program consists of five sub models. These sub models name are producer and Consumer; banks; central bank; balance of payment and foreign exchange market. Efficient policy can be design by using different policy in the model. Also effect on foreign exchange rate of a change in a macro-economic variable can be determined with developed model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6695
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427415.pdf14.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons