Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6693
Başlık: Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi
Diğer Başlıklar: The Effect of creative drama to the emotional quotient
Yazarlar: Dirik, Zahit
Özdemir, Lütfü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Zeka
Duygusal zeka
Drama
Eğitim
Emotional intelligence
Intelligence
Education
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özdemir, L. (2003). Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada "Yaratıcı Drama" dersinin "Duygusal Zeka" gelişimine katkısı olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada öntest-sontest karşılaştırmalı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada örnekleme giren öğrenci sayısı; deney ve kontrol gruplarında yirmi dokuz kız üç erkek olmak üzere toplam altmış dört öğrencidir. Elde edilen verilerle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin öntestten aldıkları puan ile sontestten aldıkları puan arasında anlamlı bir fark vardır. Geçen süre zarfında öğrencilerin toplam EQ puanları ve özbilinç, empati ve sosyal beceriler alt puanlarında anlamlı bir artış vardır. 2. Kontrol ve deney grubunu oluşturan öğrencilerin sontest duygusal zeka puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. 3. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin öntestten aldıkları puan ile sotestten aldıkları puan arasında anlamlı bir fark yoktur. Geçen süre zarfında öğrencilerin toplam EQ puanları ve alt puanlarında anlamlı bir artış söz konusu değildir.
The present study investigates whether the course "Drama" contributes to "Emotional Intelligence" or not. Pre-post test comparative emprical design was used in the comparative emprical design was used in this study. This research was carried out with the students of Uludağ Universty, Faculty of Education, Department of Primary Education(U.U.D.P.E). 33 subjects including 29 female and 3 male were involved both in the experimental and control group. The results obtained from this study; 1. There was a significant difference between the results of pre-post test of emprical group. 2. There was a significant difference in terms ofemotional group between emotional intelligence results after the 3rd grade students of U.U.D.P.E,took Drama course. 3. There was no significant difference between pre-post test of who were in control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6693
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127962.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.08 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons