Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6693
Title: Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi
Other Titles: The Effect of creative drama to the emotional quotient
Authors: Dirik, Zahit
Özdemir, Lütfü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Zeka
Duygusal zeka
Drama
Eğitim
Emotional intelligence
Intelligence
Education
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, L. (2003). Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada "Yaratıcı Drama" dersinin "Duygusal Zeka" gelişimine katkısı olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada öntest-sontest karşılaştırmalı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmada örnekleme giren öğrenci sayısı; deney ve kontrol gruplarında yirmi dokuz kız üç erkek olmak üzere toplam altmış dört öğrencidir. Elde edilen verilerle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin öntestten aldıkları puan ile sontestten aldıkları puan arasında anlamlı bir fark vardır. Geçen süre zarfında öğrencilerin toplam EQ puanları ve özbilinç, empati ve sosyal beceriler alt puanlarında anlamlı bir artış vardır. 2. Kontrol ve deney grubunu oluşturan öğrencilerin sontest duygusal zeka puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. 3. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin öntestten aldıkları puan ile sotestten aldıkları puan arasında anlamlı bir fark yoktur. Geçen süre zarfında öğrencilerin toplam EQ puanları ve alt puanlarında anlamlı bir artış söz konusu değildir.
The present study investigates whether the course "Drama" contributes to "Emotional Intelligence" or not. Pre-post test comparative emprical design was used in the comparative emprical design was used in this study. This research was carried out with the students of Uludağ Universty, Faculty of Education, Department of Primary Education(U.U.D.P.E). 33 subjects including 29 female and 3 male were involved both in the experimental and control group. The results obtained from this study; 1. There was a significant difference between the results of pre-post test of emprical group. 2. There was a significant difference in terms ofemotional group between emotional intelligence results after the 3rd grade students of U.U.D.P.E,took Drama course. 3. There was no significant difference between pre-post test of who were in control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6693
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127962.pdf
  Until 2099-12-31
3.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons