Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6692
Title: Stent hücre geometrisinin karotis stentleme sonuçlarına etkisi
Other Titles: Stent cell geometry's effect on carotis stenting outcomes
Authors: Hakyemez, Bahattin
Alparslan, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Stent hücre geometrisi
Açık hücreli
Kapalı hücreli
Serbest hücre alanı
Stent cell geometry
Open-cell
Closed-cell
Free cell area
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alparslan, B. (2013). Stent hücre geometrisinin karotis stentleme sonuçlarına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı stent hücre geometrisinin karotis stentlemenin orta dönem sonuçlarına etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. 2010-2012 yılları arasında, ortalama yaşı 66 olan 43 ü kadın, 132 si erkek toplam 155 hasta (175 olguya) KAS yapıldı. Non-randomize, retrospektif çalışmamızda 91 açık, 84 kapalı hücreli stent kullanıldı. Işlem sırasında ve 30 gün sonrasında oluşan komplikasyonlar periprosedural komplikasyonlar olarak kabul edildi. Klinik takip bulguları modifiye Rankin skalası kullanarak gruplanan muayene bulgularıyla belirlendi. Restenoz oranları işlem sonrası 6. aydan başlayarak yapılan çok detektörlü bilgisayarlı tomografi anjiografiyle saptandı. Periprosedural dönemde, geçici iskemik atak (GİA) ve tüm inme oranı açık hücreli grupta %3,3 iken kapalı hücreli grupta %3,6 ve ölüm oranları sırasıyla %3,7 ve %3,1 dir. Klinik takipte hiç inme saptanmadı. Her iki grupta sekiz GİA ve iki intrakraniyal kanama (İKK) tanılı olgu vardı. Kapalı hücreli grupta bir hasta miyokard infarktüsü geçirmişti ve açık hücreli gruptan bir hasta işlem sonrası 5. ayda İKK dan kaybedildi. Stent dizayn grupları arasında radyolojik bulgular açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,002). 3 kapalı hücreli stentte karşılık, 16 açık hücreli stentte %50 nin altında darlığa neden olan intimal hiperplazi gelişti; 1 kapalı hücreli stentte %50 nin üzerinde darlık varken 1 açık hücreli stent oklüdeydi. Büyük serbest hücre alanına sahip açık hücreli stentlerde intimal hiperplazi kapalı hücrelilerden daha sık görülmektedir. Ancak klinik sonuçlar açısından stent dizayn grupları arasında anlamlı fark yoktur.
Our aim was to investigate whether stent cell geometry has an effect on carotid artery stenting (CAS) midterm outcomes. CAS performed to 43 women and 132 men totally 155 patients (175 case), median age of 66, between 2010-2012. 91 open-, 84 closed cell stents were used in our non-randomized, retrospective study. Complications occurred during the procedure or in 30 days after the procedure were recorded as periprocedural. Physical examination findings were grouped by using the modified Rankin Scale identify the clinical follow-up findings. Restenosis rates were detected by using multi-detector computerized tomography angiography starting from the 6. month after the procedure. Transient Ischemic Attack (TIA) and all stroke rate was 3.3% in open-, 3.6% in closed cell stent group and death rates were 3.7% and 3.1% respectively in periprocedural time. No strokes was observed during clinical follow-up. Each groups had 8 TIA and 2 ICH (intracranial hemorrhage) diagnosed patient. 1 patient in closed cell group had myocardial infarct and 1 with open cell stent died 5 months after the procedure because of ICH. The difference between stent design groups was statistically significant in terms of radiological findings (p=0,002). 16 open-cell stent had intimal hyperplasia caused <50% narrowing against 3 closed cell stents; 1 closed cell stent had >50% narrowing and 1 open-cell stent was occluded. Intimal hyperplasia is more common in open-cell stent group that have larger free cell area than closed cell stents. But no significant difference between stent design groups in terms clinical outcomes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6692
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347758.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons