Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6685
Title: Türkiye fındık ihracat talebi
Other Titles: Turkey hazelnut export demand
Authors: Ertaş, Sacit
Uçar, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Fındık
İhracat talebi
Panel veri modelleri
Türkiye
Hazelnut
Export demand
Panel data models
Turkey
Issue Date: 24-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, Ö. (2014). Türkiye fındık ihracat talebi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'nin sahip olduğu fındık alanları ve üretim potansiyeli, dünya fındık ticaretinde Türkiye'yi önemli bir ülke haline getirmektedir. Türkiye'de üretilen fındığın büyük bir çoğunluğu dünya piyasalarına ihraç edilirken geri kalan kısmı ise iç piyasada tüketilmektedir. Türkiye, fındık ihracatının önemli bir kısmını belli sayıdaki Avrupa ülkelerine gerçekleştirmektedir. Fındığın önemli bir bölümünün çikolata sanayisinde kullanılması nedeniyle çikolata sanayisinin gelişmiş olduğu özellikle Avrupa ülkeleri, dünya fındık ticaretinde önemli rol oynamaktadırlar. Türkiye'nin fındık ihracat talebini dikkate alan bu çalışmada ihracat için ele alınan ülkeler, ilgili dönem (2001-2011) kapsamında en önemli 7 ülke olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Bu ülkelerin Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Polonya ve Hollanda olduğu tespit edilmiştir. Panel veri analizi yöntemi kullanılarak Türkiye için uygun fındık ihracat talep modeli elde edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda havuzlanmış, sabit ve rastsal etkiler modelleri tahmin edilmiş, uygun model seçimi için ilgili sınamalar ile bu modeller birbirleri ile karşılaştırılmış ve test sonuçlarına göre birim etkili sabit etkiler modeli uygun model olarak seçilmiş ve yorumlanmıştır.
Turkey has the potential of the fields and the production of nuts, Turkey is an important country in the world, makes the nut. Turkey exported to the world markets in the vast majority of hazelnut, while the remainder is consumed in the domestic market. Turkey, an important part of certain number of hazelnut exports to European countries. An important part of the chocolate industry due to the use of hazelnut chocolate industry is advanced especially in European countries are playing an important role in the world of nuts. This study takes into account the demand of Turkey nuts export for export to the countries discussed in the relevant period (2001-2011) has been included in the study as the most important in the context of 7 countries. These countries are Germany, Italy, France, Belgium, Switzerland, Poland and the Netherlands. Panel data analysis using the method of Turkey for hazelnut export demand was to be obtained from the model. In this context, the pooled, random-effects models, fixed and has been estimated, for the appropriate model selection tests with these models, according to the results of the compared with each other, and test the unit as selected the appropriate model and the fixed effects model effective.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6685
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363772.pdf8.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons