Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6675
Başlık: Hipoksik iskemik ansefalopati tanısında US, BT ve MR'ın yeri
Diğer Başlıklar: US, CT and MR in the diagnosis of hypoxic ischemic encephalopathy
Yazarlar: Tuncel, Ercan
Özgen, R. Kurtuluş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ensefalopati
Encephalopathy
Manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging
Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Tomography-x ray-computed
Ultrasonografi
Ultrasonography
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özgen, R. K. (1996). Hipoksik iskemik ansefalopati tanısında US, BT ve MR'ın yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Hipoksik iskemik ansefalopati klinik tanısı zor, yüksek nörolojik sekel ve ölüm oranlan nedeniyle bireysel olduğu kadar sosyal etkileri de olan önemli bir sorundur. Yenidoğan döneminde semptomları nedeniyle akut ve yoğun tedavi gerektiren bu tabloda nörogelişimsel sekellerin lezyon topografîsine bağlı olması nedeniyle lezyonların lokalizasyon ve kapsamının belirlenmesinde radyolojik kesitsel yöntemlerin temel bir yeri vardır. Bu alanda radyolojinin kullanımı kesitsel yöntemlerin (US, BT ve MR) ortaya çıkış zamanına uygun olarak oldukça yenidir. Gold standart kullanma olanağı ancak otopsi yapılan olgular için söz konusudur. Ayrıca radyolojik yöntemlerin olayın doğasından kaynaklanan kısıtlılıkları nedeniyle çalışmalar genellikle retrospektiftir. Yenidoğan döneminde ilk günlerini içeren prospektif çalışmalar oldukça yeni ve olgu sayılan oldukça azdır. Literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmayan bu konudaki prospektif çalışmamızda radyolojik kesitsel yöntemlerin lezyon saptamadaki sensitivitelerini değerlendirmeye çalıştık. Biz US'nin noninvaziv, taşınabilir ve tekrarlanabilir olması ve ucuzluğu nedeniyle ilk değerlendirme ve takipte bir tarama yöntemi olarak yerini korumaya devam etmesi; BT'nin radyasyon içermesinden kaynaklanan invazivliği nedeniyle ancak MR yapılamayan olgular için saklanması ve MR'rn pahalılığı, hareket artefaktlanna aşın duyarlığı ve sedasyon gerektirmesi dezavantajlarına ve külfetli ve pahalı lojistiğine karşın ilk tanısal yöntem olarak kullanılması gerektiği sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6675
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048962.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons