Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6658
Title: Etofenprox'un genotoksik etkilerinin Çin hamsteri ovaryum hücrelerinde mikronükleus ve komet testleri kullanılarak araştırılması
Other Titles: Evaluation of the genotoxic effects of etofenprox on Chinese hamster ovary cells using the micronucleus test and the comet assay
Authors: Çavaş, Tolga
Yılmaz, Faysal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Genel Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Etofenprox
Genotoksik etki
CHO
Komet
Mikronükleus
Genotoxic effect
Comet
Micronucleus
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, F. (2013). Etofenprox'un genotoksik etkilerinin Çin hamsteri ovaryum hücrelerinde mikronükleus ve komet testleri kullanılarak araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada pyrethroid grubu insektisitlerden etofenprox'un in-vitro sitotoksik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada memeliler için model olarak çin hamsteri ovaryum (CHO) hücre hattı kullanılmıştır. Sitotoksik etkilerin çalışılmasında klonojenik test ve çekirdek bölünme indeksi değerleri kullanılmıştır. Genotoksik etkilerin belirlenmeside ise sitokinez bloke mikronükleus testi ve komet testi kullanılmıştır. Klonojenik testte hücreler 24 saat süresince çeşitli konsantrsayonlarda (1-1600 mg/mL) teknik formdaki etofenprox'a maruz bırakılmışlardır. Elde edilen veriler ışığında etofenprosk'un CHO hücreleri üzerindeki IC50 değeri 302 mg/mL olarak belirlenmiştir. Bu bulguya dayanılarak genotoksisite testlerinde kullanılacak konsantrayonlar (1, 50, 100, 200, 400 800 μg/mL) belirlenmiştir. 24 saatlik uygulama sonrasında CHO hücrelerinde oluşan mikronükleus frekansları ile komet parametreleri (kuyruk uzunluğu ve oliv kuyruk momenti) hesaplanmıştır. Çalışma sonunda, etofenprox'un yalnızca yüksek konsantrayonlarda (200, 400 ve 800 μg/mL) genotoksik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde ettiğimiz bulgular etofenprox'un olası çevresel konsantrsayonlarda genotoksik etkiye sahip olmadığını göstermiştir.
In the present study, it was aimed to evaluate the in-vitro cytotoxic and genotoxic effects of etofenprox, a synthetic pryrethroid insecticide. In the study, Chinese hamster ovary (CHO) cell line was used as model for mammals. Clonogenic assay and nuclear division index values in assessment of cytotoxicity. To evaluate genotoxicity, the cytokinesis blocked micronucleus test and the comet assay were used. Cells were exposed to serial concentrations of technical grade etofenprox (1-1600 μg/mL) for 24 h. The IC50 value of etofenprox was determined as 302 μg/mL. Based on this finding, the genotoxicity test concentrations were determined (1, 50, 100, 200, 400 800 μg/mL). Following 24 h treatment, micronucleus frequencies and comet parameters (tail lenght and olive tail moment) were evalueted on CHO cells. Our findings indicated that etofenprox had genotoxic effects only at the higher concentrations (200, 400 and 800 μg/mL). Our results indicated that etofenprox has no genotoxic effects at possible environmental concentrations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6658
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343170.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons