Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6648
Title: Doğal gazın yanması endüstriyel uygulamaları ve bir kazana dönüşümünün incelenmesi
Other Titles: Combustion of natural gas, industrial applications and investigation of its conversion into a boiler
Authors: Can, Muhiddin
Yalçın, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Doğal gaz
Endüstri sektörü
Yanma
Natural gas
Industry sector
Combustion
Issue Date: Jan-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, Z. (1991). Doğal gazın yanması endüstriyel uygulamaları ve bir kazana dönüşümünün incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1973 yılında meydana gelen petrol krizi, petrolün yerini alarak ve sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla verimlilik kullanarak alternatif bir enerji kaynağının araştırmalarına bir geri dönüş yapmış, bu araştırmaların sonunda doğal gaz en kullanılabilir enerji olarak belirlenmiştir. benzin yerini alarak. Günümüzde, dünyadaki kullanılabilir enerji kaynaklarında doğal gaz kullanım oranı% 20'dir. - Doğal gazın getirdiği avantajlar eniasyonda alınmış ve beşinci beş yıllık kalkınma planında olduğu gibi, Türkiye doğal gaz kullanımı konusunda uzun bir süre seçmiştir. - Hem sanayide kullanılan akarsu tanklarında hem de evlerin ısınmasında kullanılan sıcak su depolarında doğal gazın yakılması sorunları, önleme sistemleri ve bu operasyonun teknik ve ekonomik varlığı sektör tarafından çok dikkat edilen konulardır. tankları üreten ve işleten - Binaları ısıtmak için, genel enerji tüketimimizde doğal gaz kullanımı büyük bir orana sahip olacaktır. Ülkemizde tüketilen enerjinin% 43'ü binalar için kullanılmaktadır. Bu oranın% 85'inin doğrudan kullanıldığı gözlemlenmektedir Sadece ülkemizde âgende tartışılan tek konu ısıtma sistemlerini doğal gaza dönüştürülmesinden ibarettir.
The petrolium crisis happened in 1973, have made a requtrtment to the researches of an alternative energy sourses by having petrolium's place and using it more efficiency in the industrialised and developing countries At the end of these reseaches natural gas has been determined as the most usable energy by having petrol's place. Today, the ratio 'of the use of natural gas, in the usable energy sources, is 20 % in the world. - The advantages that natural gas brings, has been taken at enifiion and as in the fifth five- years developing plan, Turkey has made a chose of long period about using na tural gas. - The problems of turning natural gas to burn in both the stream tanks used in industry and the hotwater tanks used for heatinginthe houses, the prevention systems and the technical and economical being of this operation are the subjects which are given too much attention by the sector that produce and operate the tanks. - For heating buildings, the use of natural gas will have a great ratio in our general energy consumption. 43 % of the Consumed energy in our country is used for buildings. 85 % of this ratio is directly used for is observed Just for buildings, the only subject that is being discussed in the âgende of our country is turning the heating systems into natural gas.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6648
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
011462.pdf
  Until 2099-12-31
3.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons