Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6638
Title: Tek düzen hesap planına göre inşaat işletmelerinin muhasebe yapısı
Other Titles: Accounting structure of construction organizations according to accounting plan with fixed method
Authors: Pala, Fikri
Akyıldız, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Muhasebe
Onarım
Tek düzen hesap planı
İnşaat hesapları
İnşaat işletmeleri
Accounting
Repair
Uniform accounting plan
Construction account
Construction enterprises
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyıldız, H. (1997). Tek düzen hesap planına göre inşaat işletmelerinin muhasebe yapısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tekdüzen hesap planına göre inşaat işletmelerinin muhasebe yapısı isimli çalışma konumuzu çeşitli yönleriyle incelemeye çalıştık. İnşaat arazi ile birleştirilmiş, malzeme ve emek sarfı ile imal, inşa ve tanzim edilmiş şeylerdir. Her inşaat yapım usulleri diğerlerine göre hem vergi, hem de muhasebe açısından farklıklar gösterir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri, inşaat firmalarının veya müteahhitlerin kamu kuruluşlarına, şirketlere, yapı kooperatiflerine vb. birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işleridir. Bu işler bir imalat işi olarak değil, bir hizmet işi olarak ele alınacaktır. Yani bu işlerle ilgili maliyetler 710, 720 ve 730 nolu hesaplarda değil, 740 nolu hesaplarda takip edilecektir. Bu işlerle ilgili kâr-zarar inşaat bitmeden beyan edilemeyeceğinden, yıl sonlarında bitmeyen inşaata ait giderler 170-178 arası hesaplara kaydedilir. Elde edilen istihkaklar ise 350-358 arasındaki hesaplarda izlenir. iş bitiminde 170-178 arasındaki giderlerle, 350-358 arasındaki gelirler sonuç hesaplarına aktarılacaktır. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin kâr veya zararı, inşaat bitmeden beyan edilmemesi, bu süre içinde vergi ödenmeyeceği anlamına gelmez. iş devam ederken müteahhide yapılan istihkak ödemelerinden %5 stopaj kesintisi de yapılacaktır.
We have tried ta study in tenns of various aspects of our subject denominated “Accounting structure of construction organizations according to accounting plan with fixed method. Construction means something wiıich is conjugated with a land and, manufactured, built and aıranged by the use of material and woıkmanship. Each method of construction differs from each other in respect with both taxation and accounting. Construction and repainnent works expanded to some years are those requiring more than one calendar year for completion and being given in an undertaking form to construction companies or public organizations o f constructors, companies, building cooperatives ete. These works will be treated under not a manufacturing process but under a service. In other words, the costs related with these woıks will be entered not under accounts nr. 710,720 and 730 but under account nr. 740. Since loss-profit related with these woıks is unabled to declare prior to completion of construction, costs incurred for constructions incompleted until year end are entered under the accounts betvveen 170-178. Acquired recoveıy of property are entered into accounts between 350- 358. Upon completion of works, costs recorded under accounts betvveen 170-178 and incomes recorded under accounts between 350-358 will be entered into final accounts. The fact that profit and loss incurred in construction and repainnent works expanded to some years was not declared prior to the completion of building do not mean that no mean that no tax will be paid. Astoppage in 5% ratio will t® dedueted from the recoveıy of property payments made to a constructor while woıks are continuing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6638
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062773.pdf
  Until 2099-12-31
13.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons