Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6636
Başlık: İllere yönelik yerli ve yabancı turizm talebi
Diğer Başlıklar: Domestic and foreign demand for provincial tourism
Yazarlar: Ertaş, Sacit
Turgut, Yudum
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Turizm
Turizm talebi
Panel veri modelleri
Türkiye
Tourism
Tourism demand
Panel data models
Turkey
Yayın Tarihi: 23-Tem-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turgut, Y. (2014). İllere yönelik yerli ve yabancı turizm talebi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Turizme yönelik politika kararlarının alınmasında ve turizmle ilgili planların yapılmasında turizm talebinin belirlenmesi, kaynakların özgün yapısının zarar görmemesi ve kullanılan kaynakların doğru değerlendirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla hazırlanan çalışma, Türkiye'nin illerinin yerli ve yabancı turizm talebinin belirleyicilerini araştırmaktadır. Bu nedenle 2000-2012 dönemi için Türkiye'nin illerinin yerli ve yabancı turizm talebi panel veri yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Yerli ve yabancı turizm talep modelleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Tahmin edilen çeşitli modeller arasından uygun bulunan birim sabit etkiler modelinde; yerli turizm talep modeli için konaklayan yerli turist sayısı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Açıklayıcı değişken olarak ele alınan yatak sayısı, termal tesis, kredi ve araç değişkenlerinin etkisi beklenildiği gibi pozitif, salgın değişkenin etkisi de negatif çıkmıştır. Yabancı turizm talep modeli için tahmin edilen çeşitli modeller arasından yine birim sabit etkiler modeli uygun bulunmuştur ve yabancı turizm talep modeli için konaklayan yabancı turist sayısı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Açıklayıcı değişken olarak yatak sayısı değişkenin ve dış ticaret gölge değişkenin etkisi beklenildiği gibi pozitif, terör değişkenin etkisi de beklenildiği gibi negatif çıkmıştır.
Policy decisions for tourism and tourism-related plans in the determination of tourism demand in the construction of the source of damage to the original structure and the resources used is of great importance for accurate evaluation. Studies prepared for this purpose, Turkey's provinces is to examine the determinants of domestic and foreign tourism demand. Therefore, the provinces of Turkey for the period 2000-2012 the domestic and foreign tourism demand, is estimated using panel data methods. Domestic and foreign tourism demand models are discussed separately. Estimated from a variety of models suitable units located in the fixed effects model; domestic tourism demand model as the dependent variable for the number of domestic tourists who have stayed are discussed. Taken as an explanatory variable number of beds, thermal plant, the effect of credit and vehicle variables as expected positive impact of the epidemic variables were also negative. Foreign tourism demand model estimated for a variety of models from which the unit has been approved in the fixed effects models and foreign tourism demand model as the dependent variable for the number of foreign tourists who have stayed are discussed. As an explanatory variable number of beds dummy variables with the variable effects of foreign trade, as expected positive effect of terrorism variable was negative as expected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6636
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
363771.pdf1.92 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons