Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6625
Title: Yapısal değişme altında para talebi: Türkiye örneği
Other Titles: Money demand under structural breaks: A case of Türkiye
Authors: Ertaş, Sacit
Durmuşoğlu, Veli
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: İçsel yapısal kırılmalar
Para talebi
Para politikası
Türkiye
Endogenous structural breaks
Money demand
Monetary policy
Turkey
Issue Date: 14-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmuşoğlu, V. (2014). Yapısal değişme altında para talebi: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Para talebi düzeyinin ve sonuçlarının iyi anlaşılması para politikasının belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. Bu çalışma hem birim kök sınamaları ve hem de model çözümlemesi kapsamında yapısal kırılmaları dikkate alarak para politikası araçlarının seçiminde önemli olan para talebi kararlılığını 1987-2012 dönemi çeyrek yıllık verilerini kullanarak incelemektedir. Çalışmada para talebi, gayri safi yurtiçi hâsıla, Merkez Bankası bono indirim oranı, enflasyon ve döviz kuruna ait gözlemler kullanılmıştır. Para talebine yönelik çalışmalar birçok ülke için çok kapsamlı olmasına karşın Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar, özellikle içsel yapısal kırılmaya olanak tanıyanlar, sınırlıdır. Çalışma para talebi istikrarını yapısal kırılmaya olanak tanıyan almaşık teknikler kullanarak dikkate almaktadır.
Understanding the level and consequences of money demand is determinant to establish monetary policy. This research examines stability of money demand that is important to decide monetary policy devices by using quarterly data from 1987 to 2012 through unit roots testing and model analysis with structural breaks. It uses observations on money demand, gross domestic product, bond discount rate by Central Bank, inflation and foreign exchange rate. Although the literature covering most countries on money demand is highly comprehensive, there are a limited number of studies on Turkey in this area, especially with internal structural breaks. This research studies stability of money demand by using alternative techniques that can lead to structural breaks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6625
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363769.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons