Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6623
Title: Yönetişim perspektifinde toplum destekli polislik hizmetleri ve Bursa İli Emniyet Müdürlüğü örneği
Other Titles: Society supported policemanship with the perspective of govemance and example of Bursa Police Department
Authors: Parlak, Bekir
Yıldırım, Seyhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Halkla ilişkiler
Kamu yönetimi
Sosyoloji
Public relations
Public administration
Sociology
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, S. (2005). Yönetişim perspektifinde toplum destekli polislik hizmetleri ve Bursa İli Emniyet Müdürlüğü örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hizmet ve uygulama açısından polis dünyada birçok üniversitede araştırma konusu olmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar çeşitli platformlarda değerlendirilerek huzur ve güvenliğin sağlanması anlamında “polislik” ile ilgili problemlere temel oluşturmaktadır. Bu tez çalışması da yönetişim perspektifinde Toplum Destekli Polislik açısından polis hizmetlerini sorgulama amacıyla yapıldı. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde “polis” ve “polislik” konularında birçok bilimsel araştırma yapılmakta ve bu alanda üniversitelerde kürsüler oluşturulmaktadır. Ancak bu alanda Türkiye’de yapılan çalışmalar çok az sayıdadır. Buna rağmen son yıllarda yapılan çalışmalar, en önemlisi de Polis Akademisi’nin Güvenlik Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesi bu alanda atılan kayda değer adımlardandır. Suç sosyal bir olgudur, ve suçların temel sebepleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel problemlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sadece polisiye yöntemler kullanmak, suçların kontrol ve önlenmesinde başarı sağlayabilmek için yeterli degildir. Suçların kontrol ve önlenmesinde halk ve desteğinin önemi azımsanamayacak ölçüdedir. Bunun için polis ve halkın karşılıklı anlayış ve uyum içinde olmaları gerekmektedir. Aksi halde polis ile halkın arasında uçurum olması ve her iki tarafın birbirlerine önyargı ile bakmaları, kamu düzeni ve asayişin sağlanmasını güçleştirir. Suçla mücadelede dünyanın hiçbir ülkesinde polis teşkilatları tek baslarına tam olarak başarılı olamamışlardır ve olamayacaklardır da. Bu durum polis teşkilatının bir eksikliği değildir. Suç, toplumsal bir olaydır. Çözümü de yine toplumun içindedir ve toplumla beraberce bulunmalıdır. Suça karsı en başarılı mücadele, ancak, halkın aktif desteği ve kurumlar arası işbirliği ile yapılabilir. Bu tez çalışmasında ilke olarak Yönetişim kavramının ortaya çıkısı, temel yaklaşımlar, kamu yönetimine uygulanırlığı, Türkiye’ ye yansımaları – gelişimi ve uygulanışı ile yönetişim kavramına yöneltilen eleştiriler üzerinde durulmuştur. Ayrıca yönetişim aktörleri, e-devlet uygulamasında yönetişim, yönetişimin iki temel kavramı katılım ve ortaklık ile yetki ve sorumluluk paylaşımı konuları incelenmiştir. Bunun yanında Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türk Polis Teşkilatı, polisin toplumsal yasama etkisi, Toplum Destekli Polislik ve yönetişim perspektifinde Toplum Destekli Polislik konuları değerlendirilmiş, Türk Polis Teşkilatı’nda saydamlık – şeffaflık anlayışı, hesap sorulabilirlik, halkın katılım ve etkinliğinin sağlanması ile alınan kararlarda halkla sorumluluk paylaşımı konuları üzerinde durdurulmuştu.
The police, in terms ofservice and practice, have been the subject ofresearch in many universities all over the worid. Findings in this area are assessed in various fîelds. This research is often concemed about "the difficulties of being a police officer" so as to provide peace and safety. This dissertation has been prepared to investigate police services in terms of Society Supported Policemanship with a perspective ofgovemance. Much scientifıc research is carried out on "police officers" and "policemanship"; besides a number ofuniversity chairs are being established in this field, especially in American and European countries. However, the analysis in Turkey on this area is insufficient. On the other hand, recent work done in Turkey, especially the transformation ofPolice Academy into Faculty ofSecurity Sciences, is one of the most significant steps taken to deal with the lack of research. Crime is a social phenomenon and the basic reasons for crimes arise from economic, social, political and cultural issues. Thus, just the use ofpolice methods is inadequate to maintain success in the prevention ofcrime control. The importance ofsociety and its support is immeasurable in the inhibition and control of crimes. Therefore, mutual understanding and harmony between police officers and public is a necessity- Othenvise, the existence of prejudice and conflict between the two parties make the maintenance ofpublic order and security difficult. No police organization —in any country- has ever been totally successfül in the fight against crime in the world and they will never be. This above sentence does not suggest that police are always ineffectual. Crime is a social occurrence and its solution is also in the society itself, particularly within the community- The most successfiıl fight against crime can only be possible ifsociety gives active support along with the collaboration ofthe institutions. In this dissertation, the emergence of the "Govemance concept" as a core basic approach is discussed. This article will deal with: its application in public administration, its reflection on Turkey, its development and application, and some ofthe criticisms this concept has evoked. Govemance actors, govemance in e-govemment practice, and two basic concepts in governance: participation and collaboration together with the authority and responsibility sharing have been analysed. In addition to these, such issues as Turkish Police Organization in the European Union adaptation process, influence ofthe police officers on the social life, Society Supported Policemanship and Society Supported Policemanship with the perspective of govemance have been evaluated. Transparency in Turkish Police Organization -understanding of transparency, liability, ensuring the community's participation and efficiency and responsibility sharing with the community have been emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6623
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190455.pdf927.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons