Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6606
Başlık: Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of cytotoxic effect of methanol extract of Pelargonium quercetorum Agnew. against lung cancer cell lines
Yazarlar: Dere, Egemen
Aztopal, Nazlıhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Pelargonium quercetorum
Akciğer kanseri
Sitotoksisite
Apoptozis
Lung cancer
Cytotoxicity
Apoptosis
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aztopal, N. (2013). Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Akciğer kanseri halen çok ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavisinde kullanılan yeni kemoterapi rejimlerine rağmen tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, akciğer kanseri hastalarında kullanılabilecek yeni tedavi yaklaşımları gerekmektedir. Bu çalışma, Pelargonium quercetorum ekstraktının akciğer kanseri hücreleri üzerindeki anti-kanser etkisini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla ilk basamak olan in vitro sitotoksisiteyi belirlemede kullanılan MTT ve ATP canlılık testlerinden faydalanılmıştır. Pelargonium quercetorum ekstraktının hücreler üzerindeki sitotoksik etkilerinden sorumlu hücre ölümü (apoptozis/nekrozis) mekanizmasının belirlenmesi amacıyla M30 ve M65-antijen yöntemi kullanılmıştır. Hücrelerde apoptozis varlığı Anneksin-V ve Hoechst 33342 boyama yöntemleri ile floresan mikroskopta görüntülenerek gösterilmiştir. Ayrıca Western blot yöntemiyle de sonuçlar desteklenmiştir. Sonuç olarak, Pelargonium quercetorum ekstraktının hücrelerde sekonder nekrozis/geç apoptozisi indükleyerek sitotoksik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ekstraktın kanser tedavisinde tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanılabileceği öngörüsüyle ileri analizleri yapılarak etken maddenin araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Lung cancer is still a very significant health problem and there is not enough success in its treatment despite new chemotherapy regimens. Therefore, novel treatment approaches are required for better management for lung cancer patients. The aim of this study is to determine the anticancer activity of Pelargonium quercetorum extract on lung cancer cell lines. For this purpose, MTT and ATP cell viability tests are utilized to determine in vitro cytotoxicity. M30 and M65-antigen methods are used to determine the cell death mechanism (apoptosis/necrosis) of cytotoxic effects of Pelargonium quercetorum extract on cells. Presence of apoptosis is demonstrated by Annexin-V and Hoechst 33342 staining methods with flurescence microscope. Furthermore, results are supported with Western blot method. In conclusion, it has been determined that Pelargonium quercetorum extract has an cytotoxic effect on cells and inducing secondary necrosis/ late stage of apoptosis. In conclusion there is need for further analyses to determine the active ingredient and the prediction of usage of extract as a complementary approach in the treatment of cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6606
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
343167.pdf2.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons