Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6603
Title: Türkiye'de belediye şirketleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin mali açıdan değerlendirmesi
Other Titles: The munipical companies in Turkey and financial evaluation of Bursa Metropolitan Municipality companies
Authors: Demirbaş, Tolga
Güneş, Vuslat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Belediye şirketleri
Yerel kamu şirketleri
Belediye iktisadi teşebbüsleri
Büyükşehir belediyeleri
Yerelleşme
Municipal companies local public
Companies
Municipal economic
Enterprises
Metropolitan
Municipalities
Localization
Issue Date: 19-Aug-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, V. (2014). Türkiye'de Belediye şirketleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin mali açıdan değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde yerelleşme sürecinin beraberinde getirdiği olgulardan biri belediye şirketleridir. Belediye şirketleri, özel hukuk tüzel kişiliğine göre kurulan ve genellikle de belediyeler tarafından yönetilen kuruluşları ifade eder. Söz konusu şirketlerin çoğunlukla ortaklık hisselerinin tamamı doğrudan ya da dolaylı olarak belediye idarelerine ait olmaktadır. Şirketler ticaret kanunları çerçevesinde genellikle anonim ya da limited şirket türünde kurulmaktadır. Şirketler hemen her alanda ticari faaliyette bulunmaktadır. Şirketlerin özellikle de kentsel kalkınma, çevre, ulaşım ve enerji alanlarında faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Tezde belediye şirketleri, kuruluş amacı, faaliyet alanı, hukuki dayanakları gibi idari yönlerden incelenmekte ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketleri mali açıdan değerlendirilmektedir. Tezde özel hukuk tüzel kişisi olarak belediye şirketlerinin büyükşehir belediyelerine oranla oldukça yüksek tutarda kamu kaynağı kullandıkları, sayıca önemli düzeyde personel istihdam ettikleri görülmüştür. Ayrıca belediye şirketlerinin yerel kamu hizmetlerini, kamusal denetim mekanizmalarından uzaklaşarak sunmanın bir aracı haline geldiği, bu nedenle önemli bir mali sorun alanı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
One of results of localization period today is municipal corporations. Municipal corporations refer to institutions which are established in accordance with legal entity of private law wihch work under the unicipal administrations. Usually, partner's interest of those corporations directly or indirectly belong to municipal administrations. Those corporations are mostly established as private or stock corporations within framework of commercial legislation. Corporations are engaged in almost all types of commmercial activities. These corporations have active roles especially in the fields of urban development, environment, transportation and energy. İn this paper,the reason why municipal corporations have been established, their areas of activity and legal bases are analyzed and corporations of Bursa Metropolitan Municipality are financially evaluated. It has been seen in this paper that compared to metropolitian municipalities, as legal entity of private law, municipal corporations use high amount of public resource and employ great number of staff. Moreover, it has been stated in this paper that since the local public services of municipal corporations work without the influence of public auditing mechanism, they form a large body of financial problem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6603
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363767.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons