Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6601
Title: Ayakkabı işçilerinde sitogenetik incelemeler
Other Titles: Cytogenetic investigations in shoe workers
Authors: Egeli, Ünal
Tunca, Berrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ayakkabı endüstrisi
Ayakkabılar
Benzen
Meslek hastalıkları
Sitogenetik
İşçi sağlığı
İşçiler
Shoe industry
Shoes
Benzene
Occupational diseases
Cytogenetics
Worker health
Workers
Issue Date: 10-Feb-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunca, B. (1993). Ayakkabı işçilerinde sitogenetik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda biri kadın, diğerleri erkek olan toplam 58 ayakkabı işçisi ve rasgele olarak seçilmiş biç bir mutajen ve kanserojen ajana maruz kalmamış 20 kişilik kontrol grubu üzerinde periferik kan lenfositleriyle, sitogenetik analiz yöntemi kullanılmıştır. Her iki grupta da, gap, kırık, asentrik fragman, rearrangement ve poliploididen oluşan hücresel hasarın sıklığı araştırılmıştır. Kromozomal hasar (Özellikle kromatid gap ve kırıkları) kontrol grubuna oranla, etkilenen grupta anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Ayakkabı işçileri ve kontrol grubunu oluşturan bireylerin sigara kullanımları ve alkol alışkanlıkları hem kendi içlerinde hem de diğer grupla karşılaştırılmış, her iki durumda da karşılaşılmış her iki kriterler arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, çalışmaları sırasında benzenden etkilenme süresi ile kromozomal hasarın sıklığı arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
In the present study, the method of cytogenetic analysis of peripheral blood lymphocytes was used to investigate 58 (57 men and 1 female) shoe workers exposed to benzene, and 20 individuals selected from general population not exposed to particular mutagenic or carcinogenic agents (control group). Frequecies of damaged cells, including gap, break, acentric fragment and rearrangement were scored in both groups. The incidence of chromosomal aberrations (particularly chromatid gaps and breaks) in the exposed group were significantly increased when compared with the control group. Shoe workers and the individuals of control group were compared according to their smoking and dirinking habits both by themselves and eachother. As a result of those comparisons no correlation was found in the incidence of.chromosomal aberration in both situations. In the same way, there wasn't found any significantly relation between the working period in the group exposed to benzene frequency of chromosomal aberration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6601
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028322.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons