Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6579
Title: Stretching uygulamanın 30 metre sürat üzerindeki etkisi
Other Titles: The effect of stretching application on 30 meters speed
Authors: Aydınlı, Ufuk
Demirci, Oktay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Spor
Sports
Esneklik
Flexibility
Koşu
Running
Sürat
Speed
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, O. (1996). Stretching uygulamanın 30 metre sürat üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: "Esnetme Uygulamanın 30 Metre Sürat Üzerindeki Etkisi" Performansı etkileyen bir çok faktör arasında esnetme hareketlerinin uygu lanmasının, antreman süreci içinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinmekte dir. Esnetme haraketleri her yüklenmeden önce, yani ısınmanın sonunda yapıldı ğı taktirde; kas tendonunda yumuşama ve uzama getirecektir. Dolayısiyle kasta bir uzama meydana gelecek ve fizyolojik olarak ağrıyı önleyecek ve ani hareketle re hazır halde olacaktır. Böylece erken sakatlanmalar, erken yorulmalar için ön lem alınacaktır. Esnetme hareketlerinin uygulanması kas boyunda uzama sağla ması suratta çabukluğu arttırabilecektir. Günümüzde aktif (Statik, Balistik), pasif ve kombine (PNF) metodlan gibi esneklik metodlan uygulanmaktadır. Ancak bunların çok azı ayrıntıları ile ince lenmiş ve uygulanabilir bulunmuştur. Esnetme hareketlerinin gerdirme esnasın da uygulanma süresinin 30 metreye etkisini tespit etmek amacı ile Bursa Bölgesi 1981-1983 doğum tarihli orta okulda öğrenci olan 15 atlet üzerinde araştırma ya pıldı. Araştırmalara ilişkin çalışmalar haftada üç gün olmak üzere altı hafta sür dü. Statik metod uygulanarak, esnetme gerdirme esnasında üç değişik süre (4-6 sn; 8-10 sn.; 20-25 sn.) ve kontrol grubu oluşturuldu:' Her değişik süre bir hafta uygulatıldı. Araştırmamızda fotosel elektronik kronometre aleti kullanılarak 30 metre sürat ölçümleri yapıldı.Araştırmamızda birden fazla örneklem ortalamasının karşılaştırılması ge rektiğinden, "Student T" testinden yararlanıldı. Buna göre kontrol koşullan ara sında fark anlamsız (p>0.05), esnetme hareketlerinde gerdirme süresi 4-6 sani ye ile gerdirme süresi 20-25 saniye arasında ki fark anlamsız (p>0.05), gerdirme süresi 4-6 saniye ile gerdirme süresi 8-10 saniye arasındaki fark anlamlı (p<0.05), gerdirme süresi 8-10 saniye ile gerdirme süresi 20-25 saniye arasında ki fark anlamh(p<0.05) olarak bulundu. Ayrıca kontrol grubu ile 4-6 sn. ve 20-25 sn. gerdirme süresi arasında fark anlamsız (p>0.05), 8-10 saniye gerdirme süresi arasmda fark anlamlı (p<0.05) olarak bulundu. Sonuç olarak : Esnetme hareketlerinin haftada en az üç defa uygulanması ve gerdirme sü relerinin 8-10 sn. tutulması kısa mesafe koşullarda hareketliliği çabuklaştırmasın da, sakatlığı önlemesinde diğer gerdirme sürelerine (4-6 sn. ve 20-25 sn.) göre daha etkili olduğunu saptadık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6579
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048844.pdf
  Until 2099-12-31
3.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons