Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6564
Başlık: Behçet hastalarında dermatoglifikler
Diğer Başlıklar: Dermatoglyphics in Behçet's patients
Yazarlar: Özyıldırım, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Behcet syndrome
Behçet sendromu
Parmak izi
Fingerprint
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özyıldırım, R. (1996). Behçet hastalarında dermatoglifikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği Behçet Herkesi'nde takip edilmekte olan hastalardan 35 erkek, 35 bayan toplam 70 'inin el parmak ucu, avuç içleri ve hallluks bölgelerine ait dermatoglifikler mürekkep-kagıt yöntemiyle kaydedilerek, Galton sınıflamasına göre incelendi. Hastaların parmak ucunda en sık olarak ulnar ilmek örneği (%61.7), ikinci sırada düğüm örneği (%29.7) saptandı. Radyal ilmek ve kemer örnekleri ise birbirine eşit oranda (%4.2) bulundu. Erkek hastaların sağ el 2. parmagındaki radyal ilmek sıklığı (%28.5), kadın hastalarda (%5.7) anlamlı olarak azalmıştı. Genital ülseri bulunan hastaların sağ el 3. parmagındaki düğüm sıklığı da (%10.1), diğer hastalardakilere göre (%36.3) anlamlı olarak az idi. Göz tutulumu olanlarda sağ el 4. parmaklardaki düğüm oranı (%29.4), diğer hastalara göre (%66.7) anlamlı olarak az bulundu; bu hastalarda aynı parmaktaki ulnar ilmek sıklığı ise anlamlı artış göstermekteydi.47 Papül öpüştüler deri belirtileri olan hastalarda sag el 2. parmaklardaki ulnar ilmek sıklığı (%36.7), diğer hastalardaki (%71.4) orandan anlamlı derecede as olarak saptandı, (t) açısı hastaların sag elinde %8.5, sol elinde %7.1; (f) açısı sağda %62, solda %61 olarak bulundu. Hipotenar bölgede en sık olarak radyal ilmek (%27.1) bulundu. Tenar bölgedeki en sık örnek te radyal ilmek idi (%7.1). înterdijital bölgelerden I4'te, gerçek örnek sıklığı en fazla idi (sag elde %22, solda %24) ve buradaki en sık örnek te distal ilmek olarak bulundu (%82.2). TFRC, erkek hastalarda ortalama 143.88, kadın hastalarda 134.95 olarak hesaplandı. Simian çizgisi 3 hastada bulundu (%4.2). Hallukal bölgede ise en sık olarak distal ilmek örneği tespit edildi (sağda %41, solda %44). Hastaların ve normal Türk toplumunun parmak ucu dermatoglifiklerinin, palmar atd açılarının, tenar ve hipotenar örneklerin, interdijital örneklerin, TFRC değerlerinin, palmar fleksiyon kıvrımlarının ve hallukal bölge dermatoglifiklerinin karşılaştırmasında ise şu farkların anlamlı olduğu görüldü: Hastaların sag el 2. parmak ile sol el 2. ve 3. parmaklarındaki ulnar ilmek sıklığı artmış bulundu. Hastaların sag el 2. parmakları ile sol el 1., 2. ve 3. parmaklarında kemer örneği sıklığı; ve sag el 1. parmaklarındaki ulnar ilmek sıklığı azalmış olarak saptandı. Hastalardaki (t) sıklığı artmış, (f) sıklığı ise azalmıştı. I3 ve I4 sahalarındaki gerçek örnek sıklıkları ise her iki elde de azalmıştı. Diğer parametrelerin karşı last ırmasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bulduğumuz farklılıklar, Behçet hastaları grubunun geneli itibariyle değerlendirilmesi sonucunda belirlendi. Ancak elde ettiğimiz sonuçlara göre, tek tek birey olarak ele alındığında herhangi bir Behçet hastasının, normal insanlardan farklı olduğunu ortaya koyacak ve tanıya yardımcı olacak erken bir kriter elde etmek mümkün olmadı. Bununla birlikte genital ülser, göz tutulumu veya48 papülopüstül ler gibi major klinik belirtilerden herhangi birini gösteren hastaların genelinde, bunları göstermeyen hastaların geneline göre, bazı örnekleri anlamlı düzeyde azalmış olarak bulundurmaları dikkati çeken bir özellik olarak karşımıza çıktı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6564
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048851.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons