Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6546
Title: E-Türkiye'ye geçiş sürecinde iş-gücünün niteliği ve eğitimi
Other Titles: During process of the tnasition to E-Turkey characteristic and education of manpower
Authors: Bozkurt, Veysel
Tığlı, S. Cenk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Bilgi toplumu
E-Türkiye
Nitelikli iş gücü
İnternet
İş gücü
İş gücü eğitimi
Information society
E-Turkey
Skilled labour
Internet
Manpower
Labour force training
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tığlı, S. C. (2003). E-Türkiye'ye geçiş sürecinde iş-gücünün niteliği ve eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada eğitimin işgücüne ve bilgi toplumu için sosyal değişime etkisi analiz edilmiştir. Üç önemli nokta bulunmaktadır, birincisi; bilgi toplumu, İkincisi; istihdam, üçüncüsü; eğitimdir. Halen bilgi toplumu seviyesine ulaşma çalışmaları yapan üç ülke İsrail, İrlanda ve Hindistan da bu çalışmada değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün “e-Avrupa+”a bağlı olduğundan bahsedilmektedir. Teknolojik gelişmenin özellikle, Bilgi Teknolojileri ve internetin hayatımızı değiştirdiği ki bunlar Devlet işleri(e- Devlet), Sağlık(e-Sağlık), Îş(e-İş) vb, vurgulanmıştır Dört gruba ayrılan bu tezin adı “e-Türkiye’ye Geçiş Sürecinde işgücünün Niteliği ve Eğitimi.”dir. Bölümler: Birincisi kavramsal çerçeve ve teorik yaklaşımdır. İkicisi, dünyada e-Topluma geçiş tartışmaları. Üçüncüsü, e-Türkiye’ye geçiş aşamasında eğitim ve işgücü Dördüncü, sonuçtur. İstihdam yaratmak güçlü bir eğitim politikası ile olur. Halkın eğitimin faydalarını kazanması hükümet politikaları tarafından sağlanır.Eğitimin en önemli faydası ekonomiye ve sosyal değişime etkisidir ,çalışmalar Türkiye’de eğitimden kaynaklanan sosyal faydaların sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye’de eğitimin ekonomik değişime etki etmesi,evrime yardım etmesi için, ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki açıkça belirlenmelidir.
In this thesis, the effect of education on manpower and social development for Information society was analyzed. There are three impotant points of this study. First;information society, second; employment, third;education. And this study was examed three country that are Israel, Irland and Indıa when still working to reach level of the information society. Competition power of the Europen Commision was depented on “eEuropa+”. It has been emhasized that Tecnological development, especially IT and İnternet changes our life that has goverment (E-Goverment), healt (e-Healt), business(e- Business), ete. This study name is “During Process of the Transition to e-Turkey, Characteristic and Education of Manpower”that were grouped into fourth. Chapters: First, conceptial frame and theory approach. Secound, Discussion of the Transition to e-Society in World Third, Process of the Transition to e-Turkey,Education and Manpower Fourth, Conclusion Creating an employment depends on the strongly educationpolicy. The educational benefits for public were gains by Government policy. Studies regarding the social benefits of education are very limited for Turkey.The most important benefıt of education is its effect on economic and society development. For the aim of evaluating the effect of education to economic development in Turkey make clear relationship between education and economic growth.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6546
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127949.pdf
  Until 2099-12-31
9.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons