Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6543
Title: Belediyelerde performans denetimi ve Türkiye'deki durumun değerlendirilmesi
Other Titles: Performance auditing in municipalities and evaluation of Turkey's case
Authors: Demirbaş, Tolga
Engin, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Belediyeler
Belediyelerde denetim
Performans ölçümü
Performans denetimi
Municipalities
Audit in municipalities
Performance measurement
Performance auditing
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, R. (2015). Belediyelerde performans denetimi ve Türkiye'deki durumun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Belediyeler, ülke sınırları içerisinde halkın yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip anayasal kuruluşlardır. Belediyeler, Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için kamu kaynaklarını kullanırlar. mükelleflerin ödedikleri vergilerin karşılığı olan bu kaynaklarla hangi hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel halkın ihtiyaçlarının dikkate alınıp alınmadığı ve hizmetlerin verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde sunulup sunulmadığı konusunda hem parlamentonun hem de vatandaşların güvenilir ve doğru bilgilere ihtiyacı vardır. bu bilgilerin yanıltıcı olup olmadığının veya gerçeği ne kadar yansıttığının tespit edilebilmesi için belediyelerin denetlenmesi gerekmektedir. Tezde belediyelerde uygulanmakta olan denetim türleri ve bunları denetleme yetkisine sahip birimler incelenmiştir. tezin asıl konusu olan performans denetimi tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmış ve belediyelerde performans denetimi açısından ülkemizdeki mevcut durum değerlendirilmiştir. Mevzuat başta olmak üzere belediyeler, denetim birimleri, denetim geleneği, vatandaş ve kamuoyu ile ilgili sorunlar tespit edilerek belediyelerde etkin bir performans denetimi için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.
Municipalities, constitutional organizations have administrative and financial autonomy, which constituted to meet local and common necessities of public in national boundaries. Their decision making bodies are created by voters. They use public resources to discharge entrusted tasks in constitution and other legislations. Both parliament and citizens need reliable and correct information about these resources which correspond to paid taxes, whether consider local resident needs and service are performed efficiently, effectively and economically and which services are realized. Municipalities have to be audited in order to determine these information reflect the facts or whether they are misleading. In this paper, types of audit which are applied in municipalities and audit institutions were examined. Performance auditing which is the main subject of thesis has been tried to explain in all its aspects. Also current situation was evaluated with regards to performance auditing in municipalities. Issues were defined which related to legislation, municipalities, audit units, audit tradition, citizen and public opinion. Things to do for an effective performance auditing in municipalities are revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6543
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427414.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons