Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6539
Title: Farklı sosyo-ekonomik ve cinsiyet gruplarındaki üniversite öğrencilerinin engellenme karşısında geliştirdikleri agressif tepkilerinin rosenzweig picture-frustration testi ile incelenmesi ve grupların agresyon yön ve türü bakımından karşılaştırılması
Other Titles: Examination of the aggressive responses of university students in different socio-economic and gender groups against disability with rosenzweig picture-frustration test and comparison of groups in terms of aggression direction and typea
Authors: Taneli, Suna
Ürküt, Gülhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Saldırganlık
Üniversite öğrencileri
Aggressiveness
University students
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ürküt, G. (1988). Farklı sosyo-ekonomik ve cinsiyet gruplarındaki üniversite öğrencilerinin engellenme karşısında geliştirdikleri agressif tepkilerinin rosenzweig picture-frustration testi ile incelenmesi ve grupların agresyon yön ve türü bakımından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmamızda, farklı sosyo-ekonomik ve cinsiyet gruplarında yer alan gençler arasında, engellenmeye karşı geliştirdikleri agressif davranışlar bakımından, farklılığın olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, farklı sosyo-ekonomik düzeylerde öğrencilerin bulunduğu varsayılan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden bir örneklem grubu oluşturulmuştur (n=198). Öğrencilere, sosyo-ekonomik düzeylerini saptamak üzere Bilgi Formu, agressif davranışlarını belirlemek üzere, Rosenzweig P-F Testi uygulanmıştır, öğrenciler, bilgi formundan elde edilen sonuçlara göre, sosyo-ekonomik gruplara ayrılmıştır. Daha sonra, farklı sosyo-ekonomik ve cinsiyet gruplarında yer alan gençler, Rosenzweig P-F Testi ile saptanan agresyon yön ve tür ortalamaları ve oranları bakımından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, genelde sosyo-ekonomik gruplar arasın da agresyon yönü ve türü bakımından farklılık olmadığı, fakat alt sosyo ekonomik düzeydeki gençlerin, özellikle erkeklerin, engellenme karşısın da daha az "Need-Persistence" (Engeli çözümleyici) türde agressif tepki ler verdiği, alt sosyo-ekonomik düzeydeki kızların ise, ortalamalar bakımından daha fazla "Extraaggression" (Dışa yönelik agresyon) yönünde agressif tepkiler gösterdiği saptanmıştır. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada da yalnızca alt sosyo ekonomik düzeydeki kız ve erkekler arasında, agresyon yönü ve türü bakımından farklılık olduğu saptanmıştır. Kızların erkeklere göre daha fazla "Extraaggression" (Dışa yönelik agresyon) yönünde ve ortalamalara göre "Obstacle-Dominance" (Engel-Hakim) agresyon türünde tepkiler gösterdiği, erkeklerin ise, kızlardan yalnızca oransal bakımdan daha fazla "Imaggression1 (Suçlamayan engellenmenin önemsiz ve önlenemez olduğunu ve zaman içinde çözümlenebileceğini gösteren agresyon) yönünde tepkiler verdiği gözlenmiştir. Tüm gruplarda, tepkiler, en fazla "Extraaggression" (Dışa yönelik agresyon) yönünde ve "Ego-Defense" (Ego-savunucu)agresyon türünde verilmiştir.67 Sosyo-ekonomik gruplar arasında genelde farklılığın olmaması, toplumumuzda sınıflar arasında ekonomik koşullar bakımından farklılık olsa da, sosyal ve kültürel özellikler bakımından farklılığın olmama sına bağlanmaktadır. Bunda, gençlerin farklı sosyo-ekonomik düzeyler den gelmiş olsalar bile, aynı eğitim düzeyine sahip olmalarının da etkisi olduğu düşünülmektedir. Gençlerde, "Extraaggression (Dışa yönelik agresyon) yönünde ve "Eqo-Defense" (Ego-savunucu) agresyon türünde agressif tepkilerin daha çok fazla olması da, yine Türk toplumunun kültürel özellikleri ne, özellikle çocuk yetiştirme sistemine dayalı olarak açıklanmaktadır.
In this study, it has been investigated if there is any difference between the aggressivities developed against frustration by different groups of young people originated from different social and economic environments and different sex groups. For that purpose, a group of students was constructed taking some examples from the first classes of several faculties of Uludağ University which were supposed to have students of different social and economic levels. Social" and economic levels of the students and their aggressive behavior were detected using a form of knowledge and Rosenzweig P-F test respectively. The students were divided in to different social and economic groups by means of the results obtained from the forms of knowledge. The means of the directions and types of aggression and their rates determined with Rosenzweig P-F test were compared between the young people of different social and economic levels and different sex groups. According to the results, generally there was no difference between the groups of different social and economic levels concerning with the direction and type of aggression but, the young people of low economic and social level, especially the boys, showed less "Need-Persistence" type of aggressive reactions against frustration and the girls of low social and economic level showed more "Extraaggression1 type of aggressive reactions concerning with their means. According to the comparision between different sex groups, only the boys and girls of low social and economic level showed some differences concerning with the direction and type of aggression. The girls showed more "Extraaggression" than the boys and according to the means, they showed "Obstacle-Dominance" type of reactions but, the boys were obserwed to show only relatively more "Imaggression" type of reactions in accordance with the girls. In all the groups, most of the reactions were shown as the direction of "Extraaggression" and the type of "Ego-Defense".69 The absence of difference between the different social and economic groups has been explained with the absence of social and cultural differences between the various sections of our society despite the presence of different economic conditions. On the other hand, it is thought that, this observation, can also be the result of same educational level of young people, even they have different social and economic conditions. The high percentage of the direction of "Extraaggression" and the type of "Ego-Defense" in the young people was thought to be dependent upon the cultural construction and the style of bringing up children system of Turkish society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6539
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004211.pdf
  Until 2099-12-31
4.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons