Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6534
Title: Kurumsal itibar ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisini anlatmaya yönelik bir çalışma
Other Titles: A study telling the relationship between the corporate reputation and corporate social responsibility
Authors: Çiftçioğlu, B. Aydem
Gök, Benan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: İtibar yönetimi
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
Halkla ilişkiler
Reputation management
Corporate social responsibility
Corporate social responsibility communication
Public relations
Issue Date: 8-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gök, B. (2016). Kurumsal itibar ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisini anlatmaya yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Süreç içerisinde, önceleri şirketler, sadece kâr amacı olan ve salt amacı daha yüksek kâr elde ederek sahiplerini memnun etmek olan kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Bu sebeple çalışanların ve toplumun refahı ikinci planda görülmüştür. Günümüzde şirketler sadece ekonomik kuruluşlar olarak tanımlanmayıp, sosyal kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Toplumun beklentilerinin yön değiştirmesi işletmenin özgün kimlik elde etmesinde önemli olmaktadır. Tüketiciler için sadece bir ürünün-hizmetin maddi değeri ve kalitesi onu satın almak için yeterli kılmamakta, satın aldıkları ürünün işletmenin toplum için ne kadar fayda ve ne yaptıklarına bakmak gereklidir. Günümüzde başarısı olan işletmeler salt ürün ve hizmet kaliteleriyle değil, sosyal profilleriyle de fark yaratmaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte rekabetin artması ve bunun sonucunda artan rekabet ortamında kalite, fiyat ve hizmet kalitesi kurumları birbirinden farklılaştırıcı unsurlar olmaktan çıkmaktadır. Böyle bir ortamda işletme itibarı büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluğun, kurumsal itibarı yaratmadaki yeri ve önemine değinilmektedir.
In the days of old process, in the beginning; the firms are been as the organizations which only centrated profit goal and also has the only goal to satisfy the owners by gaining high profit. For this reason, the prosperity and satisfaction of employees and society have secondary significance. One of this days, companies are descripted technical, economical organizations and corporate social. The alter of society's prospections has significant role on comprising new identity of companies. Consumers don't buy the products according to just the price and property of product-service, they search for that the firm behind the product do for society. Nowadays, successful firms different themselves don't simply product and service quality but with of social profiles, too. In a rivalry quality, price and service property aren't differented factors. In such an environment, corporate reputation is significant. With this study, the effects of corporate social responsibility on corporate reputation is searched. In this context, the role of and the importance of corporate social responsibility in creating corporate reputation will be analysed in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6534
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427413.pdf4.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons