Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6529
Title: Sâlimiyye mezhebinin kelâmî görüşleri ve eleştirisi
Other Titles: The theological opinions of the salimiyya and its criticism
Authors: Koloğlu, Orhan Şener
İşören, Samet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Kelâm Bilim Dalı.
Keywords: Sâlimiyye
Salimiyya
Kelâm
Ebû Abdullah b. Sâlim el-Basrî
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî
Ebû’l-Hasan Ahmed b. Muhammed b. Sâlim el-Basrî
Kalam
Abû’l-Hasan Ahmad b. Muhammad b. Sâlim al-Basrî
Sahl b. Abd Allah al-Tustarî,
Abu Abd Allah Muhammad b. Sâlim al-Basrî
Issue Date: 13-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İşören, S. (2019). Sâlimiyye mezhebinin kelâmî görüşleri ve eleştirisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm düşüncesinin oluşumunda ilk dört asır büyük önem arz etmektedir. Zira Hadis, Fıkıh, Kelâm gibi İslâmî ilimlerin ortaya çıkışı ve gelişmesi bu devreye rastlar. Sâlimiyye’nin de hicrî III./IX. asırda kelâm alanında ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra Sâlimiyye tasavvufi eğilimlere sahip olduğu için fikirleriyle bu sahada da kendisini göstermekten geri kalmamış ve önemli mutasavvıflar üzerinde etkili olmuştur. Bu çalışmada Sâlimiyye’nin kelâmî görüşleri tespit edilip kelâm tarihinde bu görüşlere yapılan eleştiriler ortaya konmak istenmiştir. Bu çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, Sâlimiyye’nin ortaya çıktığı coğrafyadan bahsedildikten sonra öncüleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Yine bu bölümde klasik ve modern kaynaklarda Sâlimiyye hakkındaki bilgiler incelenmiştir. İkinci bölümde, Sâlimiyye’nin kelâmi görüşleri tespit edilmek istenmiştir. Fakat Sâlimiyye’nin eserleri günümüze gelmediğinden ancak muhalif kanadın eserleri kanalıyla öğrenilmektedir. Bu durum Sâlimiyye’nin kelâmî görüşlerini olduğu gibi tespit edip ortaya koymanın zorluğunu oluşturmaktdır. Bu sebeple kendilerine muhalifleri tarafından vi nispet edilen ve eleştirilen görüşleri değerlendirildikten sonra Sâlimiyye hakkında tatminkâr bir neticeye ulaşmak için ayrıca bu görüşler Sâlimiyye’nin müessislerinin hocası olan Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’nin kelâmî görüşleri ile mukayese edilerek ortak ve farklı yönleri tespit edilmiştir. Bu bölümde ayrıca Sâlimiyye’nin mezhebî aidiyeti hakkındaki değerlendirmeler zikredilmiştir.
The first four centuries are of great importance for the formation of Islamic thought. For the emergence of some Islamic sciences such as Hadith, Islamic Law and Kalam all occurred in this era. It is believed that the Salimiyya came to existence in the third/ninth century AH. Since Salimiyya had disposition towards Islamic mysticism it showed ist presence in this field as well and influenced several important Sufis. This study aims to point out and determine the theological opinions of Salimiyya and its criticism. The study consists of an introduction and two sections. In the introduction, there is information on the topic of the research, its importance, purpose, method, and its sources. The first section gives information about the geography where the Salimiyya has been formed and then about the pioneers of the movement. Here, the information found in classic and modern sources about Salimiyya is analyzed. The second section deals with the theological opinions of the Salimiyya. Since Salimi writings have not reached today, however, their opinions are studied through the sources of their opponents. This situation poses a hardship on learning the exact views of Salimiyya. After evaluating the alleged opinions of Salimiyya these were compared to the views of Sahl b. Abd Allah al-Tustari, one of its founders, to detect the similarities and differences. The section also mentions viii Salimiyya’s placement in the concept of “Islamic Sects”.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6529
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10259466.pdf714.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons