Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6527
Başlık: Polyester mikrolif kumaş boyamacılığında makine kriterleri ve boya parametrelerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: In dyeing of polyester microfibre fabrics investigating machinery criteria and dyestuff
Yazarlar: İskender, M. Abdülhalik
Koruyucu, Aslıhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Boyarmadde
Renk verimi
Boyama konsantrasyonu
Poliester mikrolif
Boyama makinesi
Renk kuvveti
Dyeing concentration
Polyester microfibre
Dyeing machine
Color strength
Color efficiency
Yayın Tarihi: 24-Ağu-2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Koruyucu, A. (2000). Polyester mikrolif kumaş boyamacılığında makine kriterleri ve boya parametrelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, poliester mikrolif kumaşların boyanmasında kullanılan makine kriterleri ile, boyarmadde parametreleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ele alınan makine kriterleri ile boya parametrelerinin, poliester mikrolitlerin boyama yöntemleri ile ilişkileri incelenerek, renk verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Tezin ilk kısmında, kullanılan makine kriterleri ile boya parametrelerinin, boyama sonuçlan üzerinde meydana getirdikleri değişiklikler, avantaj ve dezavantajlar incelenmiştir. Çalışmanın ana bölümünde; işletmelerde kullanılan kriterler ve parametreler bizzat işletmelerde çalışma yapılarak, saptanmıştır. İkinci kısımda ise; laboratuar koşullarında boyamalar yapılarak,uygun yöntem belirleme çalışması yapılmıştır. Son kısımda da; farklı boyama konsantrasyonlarında, farklı temperatürlerde, farklı boyarmaddeler kullanılarak, makine kriterleri sabit tutularak, yapılan boyama çalışmalarının sonuçları sunulmakta ve konsantrasyonla birlikte, renk kuvvetinin ve renk veriminin değişimi incelenmiştir.
In this study, the relation between the machinery criteria used in dyeing of polyester microfibre fabrics and dyestuff parameters was investigated. The relation between machinery criteria and dyestuff parameters in polyester microfibre dyeing and the effect on colour efficiency was searched. In the first part of the thesis, the changes and advantages of machinery criteria and dyestuff parameters on dyeing results were searched. In the main part of the work, the criteria and parameters used in dyeing mills were taken from real dyeing mills. In the second part, laboratory dyeings were carried out and determination of suitable methods were made. In the last part, the results taken by using different dye concentrations, different temperatures and different dyestuffs and constant machinery criteria were presented. Also the changes in concentration, color strength and color effiency were searched.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6527
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095239.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.95 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons