Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6526
Title: Mahkûm bireylerde fatalistik düşünce
Other Titles: Fatalistic thought in convicted individuals
Authors: Albayrak, Ahmet
Atan, Beyza Akdümbek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kader
Destiny
Fatalizm
Suç
Suçlu
Hükümlü
Fatalism
Crime
Guilty
Convict
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Atan, B. A. (2019). Mahkûm bireylerde fatalistik düşünce. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kader günümüzde merak edilen konuların başında gelmektedir. Sosyal bilimciler tarafından kader farklı perspektiflerle açıklanmaktadır. Çalışmamız farklı suçlardan hüküm alan kişilerin kader bilgisi ve fatalizm eğilimlerini konu edinmiştir. Araştırma Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki farklı suçlardan hükümlü bulunan 114 kişi üzerinden yürütülmüştür. Mahkûm bireylerin kader bilgisi ve fatalizm eğilimleri sosyo-demografik değişkenlerle birlikte survey yöntemiyle incelenmiştir. Hükümlülerin eğitim düzeyi, ekonomik düzey, dünyaya gelmekten memnun olma durumu ve gelecek hakkındaki ümit düzeyi ile kader bilgisi arasında aynı yönde, yaş ile kader bilgisi arasında ters yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızda şiddet görme durumuna göre fatalizm arasında anlamlı bir farklılık bulgulanmıştır. İslamiyette ‘‘kader’’ vardır ama ‘‘kadercilik’’ yoktur. Kader inancı insandaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Zorluklarla dolu bir dünyada yaşam mücadelesi veren insana kader inancı ruhsal açıdan iyi olma hali sunar.
Destiny is one of the most curious topic today. It is explained by social scientists from different perspectives. The study focuses on destiny knowledge and fatalism tendencies of people who are convicted of different crimes. The research has been conducted on 114 people who are convicted of different crimes at the General Directorate Prohation in Bursa. Fate knowledge and fatalism tendencies of convict people have been investigated with socio-demographic variables and survey method. A direct relationship has been determind between education and economic level, being happy to come to the World and hope level about future of convict people. An inverse relationship has been found between age and fate knowledge of those people. A significant difference has been detected between fatalism and the state of violence in our study. There is destiny but there is not fatalism in Islam religion. The destiny belief does not eliminate responsibility in humans. The destiny belief offers the state of being well psychologically to people who struggle to survive in the World of difficulties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6526
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
beyza_akdümbek_tez.pdf866.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons