Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6522
Title: Erken doğum tehditi tanılı hastalarda plazma dekorin düzeyi
Other Titles: Prediction of preterm delivery by plasma decorin levels
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Özmen, Turan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Erken doğum
Dekorin
Proteoglikan
Preterm delivery
Decorin
Proteoglycan
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, T. (2012). Erken doğum tehditi tanılı hastalarda plazma dekorin düzeyi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Erken doğum insidansı yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı ve çoğul gebelikler giderek artmakta ve neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Erken doğumlar enfeksiyon, vasküler hastalıklar ve uterusun aşırı genişlemesi gibi birçok nedeni olan bir sendrom olarak kabul edilmektedir.Multifaktöriyel etyolojisinden dolayı erken doğum riski olan gebeleri belirlemek zordur. Erken doğum tanısını koymak için elimizdeki labaratuvar metodları kısıtlıdır.Bu çalışmada amaç, erken doğum tehditi tanısı alan gebeler ve normal sorunsuz gebelerin, bir bağ doku elemanı olan proteoglikan ailesinden dekorinin plazma düzeyleri arasındaki farkın gösterilmesi ve tanıya yardımcı olabilecek yeni bir markır elde etmektir.Çalışmaya Mayıs 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında UÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 24 - 34 hafta arasındaki düzenli uterus kontraksiyonlar ve servikal değişiklikler saptanan erken doğum tehditi(EDT) tanısı konulan 31 ve obstetrik bir sorunu olmayan 44 gebe dahil edildi. Plazma dekorin düzeyleri, ELISA yöntemi çalışılarak iki hasta grubunda karşılaştırıldı.EDT grubunda ortalama plazma dekorin düzeyi 2973.4 pg/dl olup ortalama plazma dekorin düzeyi 4021.2 pg/dl olan kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı (p= 0.014).Sonuç olarak; EDT tanılı hastalar kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha erken haftalarda doğum yapmış olduğu halde plazma dekorin düzeyleri ile doğum zamanı arasında herhangi bir korelasyon saptanmadı (p >0.05). Buna dayanarak plazma dekorin düzeyinin azalmasının erken doğum riskini artırırken doğum zamanını ise öngöremediği söylenebilir.
The incidence of preterm birth is increasing and continues to be the leading cause of neonatal mortality and morbidity. Preterm births are regarded as a syndrome resulting from multiple causes, including infection, vascular disease and uterine overdistension.The multifactorial aetiology of preterm birth make it difficult to identify the high risked women. Preterm birth is a pathological process, related in the majority of cases to infection, but also early maturation of physiological processes, that normally occur at term.In this study, we aimed to describe decorin levels, connective tissue element of proteoglycan family, in patients with diagnosis of preterm labor and in normal pregnant women without obstetric problems.Thirty-one pregnant women between 24-34 weeks, who had regular uterine contractions, cervical changes and diagnosed with preterm labor and 44 pregnant women without obstetric problems attending in Uludag University Hospital Obsterics and Gynecology Department between May 2011 ? September 2012 were included. Plasma decorin levels were compared in these two groups of patients by ELISA method.The mean plasma level of decorin in preterm delivery group was 2973.4 pg/ml and the mean plasma level of decorin was 4021.2 pg/dl in the control group and it was statistically significant (p= 0.014).As a result, in preterm delivery group plasma decorin levels were significantly lower than control group but correlation between plasma decorin levels and time of birth was not seen and we cant predict time of birth by decorin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6522
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324414.pdf388.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons