Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/65
Title: Otomatik depolama ve geri-alma sistemlerinin simülasyon ile performans analizi
Authors: Çavdur, Fatih
Bektaş, Sema Değirmen
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bekleme noktası
Depo içi atama politikası
Otomatik depolama ve geri-alma sistemleri
Modelleme
Simülasyon
Dwell point
Storage assignment policy
Automated storage and retrieval systems
Modelling
Simulation
Issue Date: 30-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bektaş, S. D. (2019). Otomatik depolama ve geri-alma sistemlerinin simülasyon ile performans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomatik depolama ve geri-alma sistemleri, hem üretim hem dağıtım ortamlarında, ürünlerin depolanması ve geri-alınması için yaygın bir şekilde kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerin birçok avantajının yanında yüksek başlangıç yatırımları ve depo tasarımının değiştirilmesinin zorluğu gibi ekonomik faktörleri içeren dezavantajlarının da bulunması, sistemin fiziksel tasarım ve kontrol parametrelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla, sistem kurulmadan önce ya da kurulduktan sonra sistemin performans analizlerinin yapılması optimal bir tasarımın gerçekleştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, otomatik depolama ve geri-alma sistemlerinin tasarımında fiziksel tasarım ve kontrol parametrelerinin eş zamanlı olarak ele alınması karmaşık bir optimizasyon probleminin ortaya çıkmasına neden olduğundan, problemin çözümünde farklı parametre kombinasyonlarını içerecek şekilde bir tasarım esnekliği sağlanmak istenmektedir. Bu da, problemin çözümü için en uygun yaklaşımlardan birinin simülasyon olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, otomatik depolama ve geri-alma sistemlerinin simülasyonu ele alınmış olup, simülasyon modelinin oluşturulması için bir yaklaşım önerilmektedir. Önerilen yaklaşımın örneklendirilmesi amacıyla örnek bir depo oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, farklı depo içi atama politikaları altında farklı depolama ve geri-alma makinesi bekleme noktası parametreleri dikkate alınmıştır. Çeşitli senaryolar ile ilgili parametrelerin sistem üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanarak, elde edilen sonuçlar sistem performansı açısından değerlendirilmiştir.
Automated storage and retrieval systems are widely used in both production and distribution environments for the storage and retrieval of products. Besides the many advantages of these systems, the disadvantages (which include economic factors such as high initial investments and the difficulty of changing the warehouse design) highlights the need to correctly determine the system’s physical design and control parameters. In order to achieve an optimal design, it is therefore important to conduct a performance analysis of the system before or after installation. Dealing simultaneously with physical design and control parameters when designing automated storage and retrieval systems is, however, quite a complex undertaking whose solution requires the development of a flexible design incorporating several combinations of parameters. These considerations make the simulation approach the most appropriate means of solving the problem. The current study focuses on automated storage and retrieval systems, and proposes an approach for developing a simulation model. A sample warehouse is designed in order to illustrate the proposed approach. The study examines a variety of dwell point parameters of the storage and retrieval machine under different storage assignment policies. The findings obtained are finally evaluated with respect to the system’s performance in order to measure the impact of those parameters that are related to a variety of scenarios in the system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/65
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543438.pdf2.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons