Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6488
Title: Mecmû'a-i Eş'âr (i̇nceleme-metin)
Other Titles: Journal of Poetry (analysis-text)
Authors: Eğri, Sadettin
Öztürk, Zehra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Mecmû’a-i eş’âr
Şair
Şiir
Gazel
Journal of Poetry
Poets
Poems
Gazel
Issue Date: 14-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Z. (2014). Mecmû'a-i Eş'âr (i̇nceleme-metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arapça bir sözcük olan "mecmû'a" toplanmış, biriktirilmiş anlamına gelir. Edebiyatımızın önemli kaynaklarından olan mecmû'a-i eş'ârlar da farklı şairlerin şiirlerinin toplandığı derleme eserlerdir. Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde 8340 numarada kayıtlı olan 139 varaklık Mecmû'a-i Eş'âr'ın içindeki manzumelerin metnini içermektedir. Eser Katip Timur tarafından 1826 tarihinde yazılmıştır. Mecmuada toplam 99 şair ve bazıları bu şairlere ait bazıları kime ait olduğu bilinmeyen 465 gazel, 20 kaside, 3 terkib-i bend, 3 terci-i bend, 3 tahmis, 1 tesdis, 16 müfred, 7 kıt'a bulunmaktadır. Şiirlerin geneli 16. ve 17. yüzyıldan seçilmiştir ve ünlü şairlere aittir. Mecmuadaki şiirler divanına ulaşılabilen şairlerin divanlarıyla karşılaştırılmış ve mecmuada bulunan şiirleri tespit edilerek divandaki şiir veya sayfa numarası dipnotta belirtilmiştir. Giriş bölümünde mecmuaların Türk Edebiyatı'ndaki yeri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Giriş bölümünden sonra mecmuanın şekil ve muhtevası ile ilgili bilgi verilmiş ve birtakım tespitler yapılmıştır. Bölümün sonunda mecmuada şiiri bulunan şairlerin listesine yer verilmiştir. Metin bölümünden sonra çalışmadan sağlanan faydalar hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.
Journal" is originated from Arabic and it means collected and compilation. Journal of poetry is one of the important source of literature and it covers poems from different poets. This study includes poems from named "Mecmû'a-i Eş'âr", which has 139 pages, recorded on Konya Region Manuscript Library on number 8340. This work is written by Katip Timur in 1826. Journal contains totaly 99 poets and 465 gazel, 20 kaside, 3 terkib-i bend, 3 terci-i bend, 3 tahmis, 1 tesdis, 16 müfred, 7 kıt'a. Poems are generally elected from 16th and 17th century'a poets. The poets whose poems are studied are handled and we compare poems between journal and poets' book. Differences are pointed out in the footnote. There are some knowledge about journal and its importance in Turkish Literature in prologue. After this part, journal is examined about its form and content. List of poets is added in end of this chapter. After the text part, there are some detections about journal and its values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6488
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363765.pdf5.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons