Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6477
Title: Sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında davranış değiştirme ve düzeltme tekniklerini kullanma biçimleri
Other Titles: Teacher's way of using behaviour changing and behaviour managment techniques in classroom
Authors: Güleç, Selma
Çelik, Candan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Davranış
Davranış değiştirme
Davranış yönetimi
Sınıf öğretmeni
Sınıf
Disiplin
İstenmeyen davranış
Behaviour
Behaviour change
Behaviar management
Class teacher
Class
Discipline
Undesired behaviour
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, C. (2003). Sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında davranış değiştirme ve düzeltme tekniklerini kullanma biçimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okulu birinci kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı davranış değiştirme ve düzeltme tekniklerinden hangilerini ne sıklıkta kullandıklarını, ilköğretim okulu birinci kademesinde öğrenim gören öğrencilerin de kendi öğretmenlerinin bu davranış değiştirme ve düzeltme tekniklerini hangi sıklıkta kullandıklarım düşündüklerini belirleyip, öğretmenlerin verdikleri cevaplar ile öğrencilerin cevaplan arasında bir farklılaşma olup olmadığım saptamak ve değerlendirmektir. Araştırma, 2002-2003 öğretim yılının bahar döneminde Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan toplam 19 merkez ilköğretim okulunun birinci kademesinin 4. ve 5. sınıflarında görev yapan 90 sınıf öğretmeni ile bu okulların birinci kademesinde öğrenim gören 304 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 90 öğretmen ve 300 öğrenciden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Bu araştırmada veriler, araştırma için geliştirilmiş olan "Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Davranış Değiştirme ve Düzeltme Tekniklerini Kullanma Biçimleri Anketi" nin sınıf öğretmenlerine uygulanması, ve aym anketin öğrencilerin kendi öğretmenlerini değerlendirebilecekleri şekle dönüştürülerek öğrencilere uygulanması ile toplanmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere geliştirilen ölçme aracı hazırlanırken ilk olarak 185 madde yazılmış ve bunlar gözden geçirildikten sonra uzman görüşlerine sunularak 120 maddeye indirgenmiştir. 120 maddelik bu ölçek ön deneme için 50 sınıf öğretmenine uygulanmış ve verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Uygulama sonucunda her maddenin ayırt etme gücü hesaplanmış ve aralarından ölçek için en uygun görülen maddeler kapsam geçerliliği de dikkate alınarak seçilmiştir. Sonuç olarak Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0.88 olan ve 50 maddeden oluşan Likert tipi 5 seçenekli bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçme aracının öğretmenlere ve öğrencilere uygulanması sonucunda, öğretmenlerin kullandıkları davranış değiştirme teknikleri ile öğrencilerin kendi öğretmenlerinin kullandıklarım belirttikleri davranış değiştirme tekniklerinde farklılıkların olduğu saptanmıştır.
The purpose of this research is to find out how the first stage primary school teachers deal with the undesired student behaviour, which technics they use to change and arrange these undesired attitudes. On the other side the research aims to determine what the first stage primary students think about their teachers style of using these technics. Lastly, it aims to state the differences among the teachers and the students answers. The undesired behaviours of students is a fact which mostly occurs and prevents the theacher to theach and the other students to study. The teachers spend time and energie to fight with that undesired behaviours. The behaviour changing technics is a method to come over with that kind of problems which occur in nearly every kind of class.From that point of view this research aims to examine how the teachers of the first stage primary school students (4. and 5. class) are going to put these behaviour changing technics into practice. At the same time this research aims to find out the differences of the opinions of the teachers and their students on the behaviour changing models. The research was carried out in the spring semester of the 2002-2003 school year on 304, 4. and 5. class primary school students and 90 teachers of 19 central schools of the Nilüfer district of Bursa. The relaible variables came from 90 teachers and 300 students. The data collection process came in existence with the application of a questionnaire which was designed for taking information on behaviour changing technics. The revised type of the "students undesired behaviours changing technics" questionnaire was put into practice to the students to get their views of their teachers teaching and classroom management ways.First of all to prepare the measurement style 185 items were writen but these were reduced to 120 with the consultation of specialists. With a pilot study these 120 items were applied to 50 teachers and their analysis were made with the help of SPSS. As a result a measure of 5 choice Likert type whose confidence is 0.88 (Cronbach Alpha) is constituted. From the result of the analysis it is determined that there is a difference between the behaviour changing technics which the teachers stated that they apply and the students views of the behaviour changing technics of their teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6477
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127903.pdf
  Until 2099-12-31
10.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons