Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6475
Başlık: Ekip bazlı performans yönetimi sistemleri ve bir model önerisi
Diğer Başlıklar: Team based performance management systems and a model suggestion
Yazarlar: Efil, İsmail
Akkavuk, Erden Baybars
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ekip çalışması
Ekip performans yönetimi
Performans yönetimi
Performans değerlendirme
360° Geri besleme
Ekip çalışması yetkinlikleri
Teamwork
Team performance management
Performance management
Performance assessment
360° Feed back
Teamwork competencies
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akkavuk, E. B. (2003). Ekip bazlı performans yönetimi sistemleri ve bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Literatürde, ekip çalışması ve performans yönetimi sistemleri ile ilgili bir çok araştırma vardır. Ancak Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemlerinin etkinliği hakkında çok fazla araştırma yer almamaktadır. Bu çalışmada önce Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemleri ile bu sistemleri kurma ve uygulama süreçleri metodolojik olarak incelenmiştir. Daha sonra ise İstanbul Sanayi Odası 2001 verilerine göre, üretimden satış kriteri ele alındığında en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren şirketlerin, performans yönetimi sistemine sahip olanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmanın amacı; performans yönetimi sistemlerinin ekip bazlı sayılmasını sağlayan kriterlerin hangilerinin, başarılı ekip çalışması yaratmak için etkin sonuçlar verdiğini ve Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemlerinin, hangi ekip yetkinliklerinin daha etkin olarak sergilenmesine katkıda bulunduğunu tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaçla veri toplanırken anketlerden faydalanılmış, Likert ölçeği kullanılmış ve toplanan verilere Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Araştırmanın içsel güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar detaylı olarak çalışmada yer almaktadır. Ancak özet olarak Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemlerinin, sadece belirli ekip yetkinliklerinin etkinliğini arttırdığı ve bunun sağlanması için de ödüllendirmenin de ekip bazlı yapılması gerektiği araştırmada tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemlerinin, diğer yönetim araçları ile birlikte nasıl kullanılabilecekleri ve etkin bir ekip çalışması yaratmak için başka hangi ekip geliştirme araçlarından faydalanılması gerektiği de açıklanmaktadır. Böylelikle Ekip Bazlı Performans Yönetimi Sistemlerinin hangi ekip yetkinliklerinin daha etkin sergilenmesine katkıda bulunduğunun tespit edilmesinin ve bu sistemlerin nasıl uygulanmaları gerektiğinin açıklanmasının yanı sıra etkinliklerinin hangi uygulamalarla birlikte kullanıldığında arttırılabileceğine de detaylı olarak değinilmiştir.
There are many researches about teamwork and performance management systems in the literature. However not so many researches have been conducted about the effectiveness of Team Based Performance Management Systems. In this thesis firstly Team Based Performance Management Systems and the process of building and applying them have been analyzed methodically. Then a research has been conducted on the companies which have performance management systems and which are also among the biggest 500 according to the Istanbul Chamber of Industry records when their sales from production is analyzed. The objective of this research is to determine which of the criteria that make the performance management systems team based, produce effective results in creating teamwork and to determine which team competencies these criteria contribute to. To realize these objectives data have been gathered by means of surveys, Likert scale has been used and the data has been analyzed Pearson Correlation test. Internal validity of the research was tested against Cronbach Alpha Coefficient. The results of this research can be found in detail in this thesis. However as a summary it was found out that Team Based Performance Management Systems only increase the effectiveness of specific team competencies and in order to maintain this result rewards also have to be given on team basis. Also how to use Team Based Performance Management Systems with other management tools and which other team building tools can be used in order to establish effective teamwork were explicated. Hereby not only which team competencies are developed by "Team Based Performance Management Systems" and how these systems have to be put in practice were explained but also which practices increase their effectiveness when they are used together is discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6475
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127901.pdf
  A kadar 2099-12-31
13.55 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons