Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6471
Title: Genç tüketicilerin nanoteknolojik ürünleri satın alma niyetlerini etkileyen faktörler ve Bursa ilinde bir araştırma
Other Titles: Faktors effecting young consumers’ purchasing intentions of nanotechnological products and a research in Bursa
Authors: Kılıç, Serkan
Tabanlı, Seda Muti
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Nanoteknoloji
Nanotechnology
Ürün
Pazarlama
Genç tüketiciler
Product
Marketing
Young consumers
Issue Date: 13-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tabanlı, S. M. (2019). Genç tüketicilerin nanoteknolojik ürünleri satın alma niyetlerini etkileyen faktörler ve Bursa ilinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nanoteknolojik ürünler, bünyesinde yenilik unsurunu bulunduran ve tüketicilerin isteklerine yönelik olarak yeni tekniklerle geliştirilen birçok üstün özellikli ürünü tüketiciye sunmaktadır. İleri teknolojiyle üretilen ürün pazarlarının dinamik bir yapıya sahip olması, sürekli gelişim göstermesi ve çok fazla çeşitliliğe sahip olması, sektörde rekabetin yoğun şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Pazarda başarılı olmak isteyen üreticilerin, tüketicilerin nanoteknolojik ürünlere olan beklentilerini iyi analiz etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı nanoteknolojik ürünlerin tüketiciler tarafından benimsenmesinde etkili olan unsurları ve bu unsurların satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada uygulanan anket çalışması, Bursa’da öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir ve 470 kişiden kolayda örenekleme yöntemiyle anket verileri toplanmıştır. Kullanılan model, nanoteknolojik ürün satın alma niyeti ile ilgili literatür taraması sonucunda oluşturulmuş ve modelde kullanılan değişkenler; çevre, kişisel, sağlık, ekonomik, etik ve yasal, sosyal ve satın alma değişkenleri arasından seçilmiştir. Anket verileri SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilmiş ve modelde oluşturulan hipotezlerin test edilmesi sağlanmıştır. Bu araştırmada kişisel, çevresel ve ekonomik faktörlerin nanoteknolojik ürünleri satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, etik ve yasal, sağlık ve sosyal faktörlerin ise nanoteknolojik ürünleri satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Nanotechnological products offer a wide range of superior innovative products developed with new techniques for consumers' demands. The dynamic structure of the market of the product produced by advanced technology, initiation of continuous development and possession of diversity leads to the intense competition in the sector. The producers who want to be successful in the market should analyze the expectations of the consumers from the nanotechnological products. The aim of this study is to determine the factors that affect the asimilation of nanotechnological products by consumers and the effects of these factors on the purchase intention. The survey was conducted on undergraduate students, and the data were collected from 470 people using the convenience sampling method. The model used was created as a result of the literature review about the purchase intention of nanotechnological products and the variables used in the model were selected from the environment, personal, health, economic, ethical and legal, social and purchasing variables. The survey data were analyzed using SPSS and AMOS programs and the hypotheses generated in the model were tested. In this study, it has been concluded that personal, environmental and economic factors have a significant effect on the purchase intention of nanotechnological products, while ethical and legal, health and social factors have no significant effect on the purchase intention of nanotechnological products.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6471
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEDA MUTİ TABANLI 701514026.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons