Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6463
Title: Akut Miyokard İnfarktüsü'nün erken döneminde kalp hızı değişkenliğinin prognostik önemi
Other Titles: Prognostic significance of heart rate variability in the early period of Acute Myocardial Infarction
Authors: Serdar, O. Akın
Kaya, Kubilay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kalp hızı
Myocardial infarction
Heart rate
Miyokard enfarktüsü
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, K. (1998). Akut Miyokard İnfarktüsü'nün erken döneminde kalp hızı değişkenliğinin prognostik önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kliniğine kabul edilip, akut miyokard infarktüsü ( AMI ) tanısı konulan otuz hasta üzerinde yapıldı. Hastalara yatışlarının üçüncü ve yedi ila onuncu gününde kalp hızı değişkenliği ( Normal atımların arasındaki intervallerin standart sapması, SDNN," ) değeri için yirmi dört saatlik Holter izlemi yapıldı. Bu kayıtlardan on beş dakikalık ve iki saatlik kısa dönem kayıtlan elde edildi. Çalışmaya alman yirmi altı hastaya taburculuk öncesi Dobutamin stress ekokardiyografî ( DSE ) testi ile iskemi yönünden değerlendirildi. Test esnasmda yapılan Holter izlemi ile iskemi esnasmda SDNN değerleri elde edildi. İnfarkt lokalizasyonu, uygulanan tedavi, tedavinin başlanabilme süresi, koroner lezyon yaygınlığına göre oluşturulan hasta gruplaraun SDNN değerleri arasında farklılık saptanmadı. Killip sınıfı Fden büyük hastaların SDNN değerleri Killips I olan hastalara göre anlamlı şekilde düşüktü. Kadm hastaların SDNN değerleri erkek hastalardan yüksekti. Yaş arttıkça SDNN değerleri azalıyordu, 59bunun yanında pik CPK enzim değeri ve erızimin normale dönme süresi, SVEF ile SDNN değerleri arasında ilişki saptanmadı. Kısa süreli kayıtlardan elde edilen SDNN değerleri ile yirmi dört saatlik kayıtlardan elde edilen değerler birbirine yalandı, bununla beraber 50 ms ve altodaki SDNN değerlerinin mortalite tahnıinindeki pozitif prediktif değeri en yüksek yirmi dört saatlik kayıtlardan elde edildi. Üçüncü gün SDNN değerlerinin 80 ms ve alfanda olmasının DSE testinde iskemi gelişmesi tahminindeki sensitivitesi %80, spesifitesi %54 idi. İskemi esnasmda SDNN değerlerinde düşme saptandı ve beta bloker tedavisi bu düşmeyi önlemiyordu. Ölen hastaların üçüncü gün SDNN değerleri yaşayan hastalardan anlamlı şekilde düşüktü ve 50 ms ve alfanda idi. Yaşayan hastalarda gece yarısında SDNN değerlerinde izlenen düşme ölen hastalarda izlenmedi. Elde edilen tüm verilerin ışığı alfanda AMİ'nün ilk haftası içerisinde yaş, cinsiyet, infarktüs lokalizasyonu, uygulanan tedavi dikkate alınmadan Killip sınıfı Fden büyük, ortalama kalp hızı dakikada 90 atımın üzerinde olan hastalar başta olmak üzere tüm hastaların kısa süreli SDNN kayıtların alınmasını, bu ölçümlerde SDNN değerleri 50 ms ve altında saptananlara 24 saatlik Holter izlemi yapılmasını ve 24 saatlik kayıtlarda SDNN değerleri 80 ms alfanda olan hastaların taburculuk öncesi iskemi yönünden araşfanlmasım öneriyoruz.
Depressed heart rate variability ( HRV ) has been shown to be a powerful and independent risk factor in patients following acute myocardial infarction ( AMI ). This study was performed to determine the short term prognostic value of time domain HRV in acute myocardial infarction. We studied 30 patients ( 22 men, 8 women, mean age 56±9 years ). All patients underwent 24 hours Holter monitoring on the 3rd day of admission. Seven to tenth day of admission 26 patients evaluated with dobutamine stress echocardiography, at the same time Holter recordings were taken. Heart rate variability decreased with aging. No significant differences were found among: infarct site, treatment, admission time and extend of coronary artery disease. However, HRV was significantly lower in men and higher Killip's class. There was no correlation between HRV and peak CPK enzyme levels and left ventricular ejection fraction. Although there was a good correlation between analysis of HRV over short and long term recordings. Positive predictive 61accuracy of 24-hours SDNN for mortality is better than short term recordings. Low values of HRV ( <80 ms ) recorded on the 3rd day of AMI has a sensitivity %80, spesificity %54 for prediction of ischemia during DSE test. There was a decrease in SDNN during ischemia and using a beta blocker drug didn't prevent this decrease. Three patients were died in hospital. SDNN measures of died patients was significantly lower than survivors and lower than 50 ms. This study suggests that all patients admitted to hospital for AMI should undergo short term Holter monitoring for HRV whatever their age, sex, infarct location. The patients whose short term SDNN measurements lower than 50 ms should evaluated by 24-hours Holter monitoring. Patients whose 24-hours SDNN measurements below 80 ms should undergo DSE.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6463
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088633.pdf
  Until 2099-12-31
2.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons