Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6457
Title: Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ulusal güvenliğe etkisinin karşılaştırmalı analizi
Other Titles: Comparative analysis of the effect of the Fourth Industrial Revolution on national security
Authors: Özdal, Barış
Yıldırım, Hüseyin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Keywords: Sanayi devrimleri
Industrial revolutions
Dördüncü Sanayi Devrimi
Ulusal güvenlik
Fourth Industrial Revolution
National security
Issue Date: 16-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, H. (2019). Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ulusal güvenliğe etkisinin karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sanayi Devrimlerinin meydana getirdiği teknolojik yenilikler ulusal güvenlik kavramını biçimlendirmiştir. Kendisinden önceki Sanayi Devrimlerinden farklı olarak Dördüncü Sanayi Devrimi, üzerinde yükseldiği yapay zeka, robotik ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler sayesinde makineler daha akıllı ve daha özerk hale gelmiştir. Dördüncü Sanayi Devrimi ile varlığını her geçen gün daha fazla hissettiğimiz “Akıllı Makineler”, ulusal güvenliğin anlamını, algılanışını, aktörlerini değiştirdiği gibi bu alandaki tehditleri de çok boyutlu hale getirmektedir. Diğer bir deyişle bir yandan ulusal güvenlik aktörleri olan devlet, devlet dışı yapılar ve birey arasında büyük güç kaymaları yaşanırken diğer yandan ise Dördüncü Sanayi Devrimi’nin itici kuvveti olan robotlar ve yapay zekayla savunma sanayisi yeni bir dönüşüm sürecine girmektedir. Savaş alanında etkinliği artmakta olan yapay zekalı otonom robotlar ise savaş olgusunu ve ulusal güvenliği insan merkezli karakterden uzaklaştırmaktadır. Nesnelerin internetiyle artan bağlantılılık yeni siber güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Dördüncü Sanayi Devrimi’nin emek yoğunluklu üretim yerine teknoloji yoğunluklu üretimi öncelik haline getirmesi ise toplumsal eşitsizlikleri artırabileceği ve bu sebeple kitlesel şiddet eğiliminin yükselebileceği iddia edilmektedir.
The technological innovations brought about by the Industrial Revolutions have shaped the concept of national security. In contrast to the Industrial Revolution before it, the Fourth Industrial Revolution, with its artificial intelligence, robotics and the Internet of Things, has made the machines smarter and more autonomous. The “Intelligent Machines iğ, whose existence is felt more and more with the Fourth Industrial Revolution, not only changes the meaning, perception and actors of national security, but also makes the threats in this field multidimensional. In other words, while there is a great shift in power between the state, non-state structures and the individual, who are the national security actors, on the other hand, the defense industry with robots and iii artificial intelligence, the driving force of the Fourth Industrial Revolution, is entering a new transformation process. On the other hand, artificial intelligence autonomous robots that are increasing their effectiveness in the field of war take away the phenomenon of war and national security from the human-centered character. Increased connectivity with the Internet of Things brings new cyber security issues. In this context, it is argued that the Fourth Industrial Revolution's prioritization of technologyintensive production over labor-intensive production may increase social inequalities and thus increase the tendency of mass violence.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6457
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master DegreeThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons