Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYonar, Taner-
dc.contributor.authorKuybu, Elif-
dc.date.accessioned2020-01-20T13:39:33Z-
dc.date.available2020-01-20T13:39:33Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationKuybu, E. (2013). Otomotiv endüstrisi atıksularının ters osmos yöntemiyle geri kazanımının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6455-
dc.description.abstractEndüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin artması ve doğal kaynakların tükenmeye başlaması nedeniyle işletmelerin çevreye karşı sorumluluğu da artmaktadır. Otomotiv endüstrisi, ülke ekonomisi için ihracat kapasitesi, yan ürün pazarı oluşturma ve istihdam açısından önde gelen bir sektördür. Ayrıca çevresel açıdan bakıldığında kimyasal ve su kullanımı miktarının ve tehlikeli atık miktarının fazla olması, uluslararası anlaşmalar ve yasal gereklilikler nedeniyle hizmet ve üretim süreçlerinde temiz teknolojilerin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada bir otomotiv endüstrisinden kaynaklanan atıksuların, mevcut arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yeniden kullanılmak üzere arıtılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda atıksu, kum filtresi, aktif karbon adsorbsiyonu, ultrafiltrasyon, ters osmos (TO) proseslerine tabi tutulmuştur. Bu proseslerin uygulanmasıyla atıksuyun ileri derecede arıtılarak başta proses suyu olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanımı araştırılmıştır. İlk ileri arıtma basamağı olan kum filtrasyonu prosesinde % 90 Askıda Katı Madde (AKM) giderim verimi gözlenmiştir. Aktif karbon adsorbsiyonu işleminde % 68 oranında KOİ, %58 oranında nitrat (NO3) giderimi sağlanmıştır. Son olarak uygulanan TO prosesi sonrasında iletkenlik çıkış değerleri %99 giderim verimiyle 11,4 μS/cm değerine düşürülürken, Toplam Sertlik parametresinin de %99 giderim verimiyle 0,67 mg/l’ye düştüğü gözlenmiştir. Çalışma neticesinde, atıksuyun proses suyu olarak tekrar kullanılabilirliğinin mümkün olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractEnvironmental responsibility of companies increase as environmental pollution originated from industrial activities grow and natural resources runout. Automotive industry is a leading sector with the export capacity, creating byproducts market, and in terms of employment. From the environmental point of view, due to large amount of chemical products, water and large amount of hazardous wastes’, also international agreements, and legal requirements make it necessary to use clean technologies in production processes and services. This search was carried out to investigate recycling and reuse opportunities of wastewater originated from automotive industry after classical wastewater treatment. At this context activated carbon adsorption, ultrafiltration, reverse osmosis (RO) processes were applied to phsically and biologically treated wastewater. By applying advanced treatmen tprocess, reuse in various placeses paecially process water reuse was investigated. In sand filtration process which was the first treatment stage in the current work 90% Suspended Solids (SS) was achieved. After activated carbon filtration 68% COD and 58% nitrate (NO3) were removed. By reverse osmosis (RO) process which was the last stage in the current work 99% total hardness and conductivity removal efficiencies were achieved. As a result of study it was determined that the quality of treated wastewater was possible to reuse in processes.en_US
dc.format.extentVIII, 56 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTers osmostr_TR
dc.subjectUltrafiltrasyontr_TR
dc.subjectAktif karbon adsorbsiyonutr_TR
dc.subjectİletkenliktr_TR
dc.subjectReverse osmosisen_US
dc.subjectUltrafiltrationen_US
dc.subjectActivated carbon filtrationen_US
dc.subjectConductivityen_US
dc.titleOtomotiv endüstrisi atıksularının ters osmos yöntemiyle geri kazanımının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the recovery of automotive industry wastewater by reverse osmosis systemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343158.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons