Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6447
Title: Rüşvet suçu
Other Titles: Bribery
Authors: Köprülü, Timuçin
Aydemir, Ülkü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Rüşvet
Yolsuzluk
Uluslararası sözleşme
Kamu idaresi
Kamu görevlisi
Bribery
Corruption
International convention
Public administration
Public officer
Issue Date: 20-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, Ü. (2014). Rüşvet suçu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK), yürürlüğe girdiği tarihten itibaren pek çok kez değişikliğe uğramıştır. En kapsamlı değişiklik, 2/7/2012 tarihinde, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'la gerçekleştirilmiştir. Sözü edilen kanunla rüşvet suçu bakımından da köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Mevcut düzenlemeye göre söz konusu suç, "kamu görevlisinin bireyle yaptığı bir anlaşma çerçevesinde, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat sağlaması" olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada rüşvet suçu, iki bölüm altında incelenmiştir. "Genel Bilgiler" başlıklı ilk bölümde, "kamu idaresi" ve "kamu görevlisi" kavramları açıklanmış ve rüşvet suçunun tarihsel gelişimi incelenmiştir. "Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu" başlıklı ikinci bölümde ise, öncelikle rüşvet kavramı açıklanmış ve rüşvet suçuyla ilgili hukuki düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda TCK'daki ilgili düzenlemelerin incelenmesiyle yetinilmemiş; bunun yanında rüşvet suçuna ilişkin ve taraf olduğumuz Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Yolsuzluğa Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ile Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesine Dair Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Sözleşmesi'ndeki mevcut düzenlemeler de ele alınmıştır. Çalışmanın devamında, rüşvet suçunun unsurları, özel görünüş biçimleri, etkin pişmanlık hâli, failler hakkında yürütülecek muhakeme ile uygulanacak yaptırımlar incelenmiştir. Her bir bölümde, mevzuatımızdaki düzenlemelerin, uluslararası sözleşmelerle getirilen standartlara uygunluğu değerlendirilmiştir. Son olarak, TCK'da düzenlenen irtikâp, nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma suçları ile rüşvet suçunun ayrımına değinilmiştir.
The 5237 nr.ed Turkish Penal Code that came into force on 1 June 2005, has been modified several times starting from the effective date. The most comprehensive changes were carried out on 07/02/2012 through the 6352 nr.ed that is publicly known as the 4th Judicial Package. Via mentioned Code, a fundamental change in terms of bribery was carried out. According to the present regulation, the crime in question is defined as "securing of any benefit by an officer directly or through intermediaries performing or not performing of a duty within the framework of an agreement with the individuals. In this study, bribery, is examined under two chapters. Under the first chapter titled "General Information", the concepts of "public administration" and "public officer" are explained and historical development of the briberyis analyzed. Under the second chapter titled "Bribery under Turkish Criminal Law", primarily the concept of bribery is explained and legal arrangements are given. In this context, not only Turkish Penal Code is reviewed but also United Nations Convention Against Corruption, Council of Europe Conventions on Corruption and OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions are addressed. Under the following parts of the study, the elements of bribery, specific aspects of the offense, effective remorse, rocedures to be executed and the sanctions to be imposed for the offendersare analyzed. Under each chapter, our regulations' compliance with the standards set by international agreements is evaluated. Finally, distinction between extortion, trading influence, misuse of public duty and bribery is referred.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6447
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363761.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons