Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6444
Title: Postmodern dönemde epistemolojik hakikat sorunu: Baudrillard örneği
Other Titles: The problem of epistemological truth in postmodern period: Instance of Baudrillard
Authors: Çüçen, Abdülkadir
Güzel, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Epistemoloji
Hakikat
Postmodernizm
Simülasyon
Simülakr
Epistemology
Truth
Postmodernism
Simulation
Simulacr
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzel, M. (2014). Postmodern dönemde epistemolojik hakikat sorunu: Baudrillard örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hümanist özneyi merkeze alan rasyonalist ve tekabüliyetçi modern bilgi anlayışı postmodern dönem ile birlikte yeni bir görünüm kazanmaktadır. Modern dönemdeki nesnelleştirme ve genelleştirme, eleştiriye tabi tutularak bilgide gerçekliğin tekilliğine vurgu yapılmaktadır. Postmodern dönemde nesnel ve genel–geçer bir bilginin imkânından söz etmenin pek de mümkün olmadığı görüşü hâkimdir. Bu görüş, Baudrillard'ın düşüncesinde de özgün bir biçim alarak karşımıza çıkar. Bu doğrultuda özellikle Baudrillard ele alınarak ve onun kavramsallaştırmaları ile birlikte bilgide çoğulculuğun ve nesnel bir bilginin zorluğu gösterilmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla Baudrillard'ın Simülasyon teorisiyle hem postmodern dünyayı eleştiren, hem de bir yandan onu cisimleştiren özgün bir düşünce ortaya koyduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Böylelikle epistemolojik hakikat sorununun postmodern dönemde aldığı biçim de irdelenmeye çalışılacaktır.
Rationalist modern understanding of knowledge which is based on correspondence and is grounded on humanistic subject gains a new sight with postmodern era. The objectifying and generalizing of knowledge in the modern era has been criticised and singularity of reality in knowledge is emphasized. The opinion in postmodern era prevails that it's not all that possible to talk about the possibility of objective and universal knowledge. We encounter this view in an original form in Baudrillard's thought. Accordingly we will try to show the difficulty of plurality and objective knowledge in epistemology by focusing on Baudrillard and his conceptualizations. Therefore we will try to show that Baudrillard theorizes an original thought which criticises the postmodern world while embodying it with his Simulation Theory. By this way we will try to examine thoroughly the form which the epistemological problem of truth takes in postmodern era.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363759.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons