Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6442
Title: İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma
Other Titles: The Level of problem solving strategies at the second and third grades students
Authors: Altun, Murat
Dönmez, Nagihan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Problem
Problem çözme
Problem çözme stratejileri
Rutin ve rutin olmayan problem
Problem solving
Problem solving strategies
Routine and nonroutine problem
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, N. (2002). İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Genelde eğitimin, özelde matematik öğretiminin konusu olan problem çözme öğretimi ana sınıfından itibaren başlamalı ve her sınıf seviyesinde verilmeli; öğrenciler rutin ve rutin olmayan problemlerle karşılaştırılmalıdır. Bu çalışma ilköğretim 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin problem çözme stratejilerini öğrenebilmesi ile ilgilidir. Çalışma rutin olmayan problemlerin ve problem çözme stratejilerinin öğrenilebilme düzeyini ortaya koymak ve böylece geleceğin etkin problem çözücülerini yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma 2001-2002 Eğitim ve Öğretim yılının 2. döneminde İzmit ili, Gebze ilçesi, Danca köyüne bağlı Servet Yalçın İlköğretim Okulu'nda 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başında sınıf seviyelerine göre beş problem çözme stratejisi ve bu stratejilerle ilgili yapılacak olan öğretimde kullanılmak üzere uygun sorular seçilmiş ve toplam 16 saatlik öğretim yapılmış, 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin bu stratejileri öğrenilebilme düzeyi ve stratejilerin öğrenilmesindeki zorluk dereceleri saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında mevcut t testi yardımıyla analiz edilmiş ve her bir strateji ile ilgili basan yüzdeleri alınmıştır. Bu araştırma sonucunda 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin az da olsa informal düzeyde problem çözme stratejilerini öğrenebildiği, 16 saatlik öğretimin problem çözme stratejilerini kullanmada olumlu yönde anlamlı bir artış yarattığı görülmektedir. iiiBu çalışma sonucunda rutin olmayan problemlerin ve problem çözme stratejilerinin İlköğretim Programı'na alınması, ders kitaplarının buna göre yenilenmesi ve materyal geliştirilmesi, konuyla ilgili öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Problem solving teaching, which is generally the subject of education, spesificially mathematics, should be begun in pre-school and given in all class levels and students should be focused on routin and nonroutine problems. This study is related to learning problem solving strategies by primary school students whose level is classes 2-3. Study is aiming to contribute to exposing the process of learning nonroutine problems and problem solving strategies, due to fact that bringing up effective problem solvers. The study İs realized experimentally in 2001-2002 education year 2nd term in Servet Yalçın Primary School 2-3 (classes) years students in Danca village of Gebze which is a province of İzmit. At the beginning of the study five problem solving strategies and questions which are appropriate to teaching this strategies were selected and 16 hours lesson was actualized, it was studied that determining difficulty levelsof 2-3 years students' levels of learning this strategies. Obtaning data analized using 't' test which is in SPSS package program and percentage of success of each strategies were calculated. As a result of this research, 2-3 years students learn problem solving strategies in informal level, it is observed that 16 hours teaching leads a positive and expressive increase in using problem solving strategies. As a conclusion of this study it has been aimed that nonroutine problems and problem solving strategies should be put in Primary School Program, course booksshould be renewed and materials should be developed and 'in-service training' related to this subject should be given to the teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6442
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113039.pdf
  Until 2099-12-31
2.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons