Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6433
Title: Elektrokoagülasyon prosesinin çevre mühendisliğindeki uygulamaların araştırılması
Other Titles: Investigation of electrocoagulation process in environmental engineering applications
Authors: Yonar, Taner
Güney, Seda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Su ve atıksu arıtımı
Koagülasyon
Flokülasyon
Elektrokimyasal prosesler
Elektrokoagülasyon
Water and wastewater treatment
Coagulation
Flocculation
Electrochemical processes
Electrocoagulation
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, S. (2013). Elektrokoagülasyon prosesinin çevre mühendisliğindeki uygulamaların araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kullanılabilir nitelikteki su miktarının düşük olması, suyun tekrar kullanımını gereklilik haline getirmektedir. Bu yüzden atıksu arıtımında yenilikçi, daha etkili ve ucuz teknikleri geliştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Artan nüfus ve gelişen sanayiye bağlı olarak her geçen gün farklı karakteristikte ve daha yüksek debilerde atıksularla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle gerek maliyet ve gerekse giderim verimi açısından ihtiyaçlara cevap verecek yeni arıtım yöntemleri için arayışlar sürmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda diğer arıtım yöntemlerine kıyasla avantajlarıyla göz önüne çıkan ileri arıtım tekniklerinden elektrokimyasal arıtım yöntemlerinden biri olan elektrokoagülasyon irdelenmiştir. Elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtım yönteminin temel mekanizması, diğer arıtım yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajları, önemli işletme parametreleri ve elektrokoagülasyonun tercih edilme sebepleri incelenmiştir.
Have low amount of available water, the water makes a reuse requirement. Therefore, innovative wastewater treatment, it became necessary to develop more effective and cheaper techniques. The amount of wastewaters with different characterizations and high flow rate has increased based on increasing population and developing technology at any moment. Therefore, it has been done new studies in order to obtain both a sufficient pollutant removal efficiency and low treatment costs. In this case, it is researched electrocoagulation is one of the methods of electrochemical treatment processes which have a lot of advantageous in comparison with other methods. Moreover; the basic principles, advantageous and disadvantageous, important operating parameters and the reasons to prefer electrocoagulation of electrochemical treatment in comparison with other methods are determined
URI: http://hdl.handle.net/11452/6433
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343150.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons