Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6431
Title: Research on the effects of NPK (Chemical fertilizer) and organic fertilizers used for some cotton species (Gossypium hirsutum L.) grown in semi-arid climate conditions on growing crops, growing crop elements and sustainable agriculture
Other Titles: Yarı kurak iklim koşullarında üretilen bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde kullanılan NPK ve organik gübrelerin verim, verim unsurları ve sürdürülebilir tarıma etkisinin araştırılması
Authors: Cevheri, Cevher İlhan
Yılmaz, Ahmet
Keywords: Organic cotton
Organic fertilizer
Chemical fertilizer
Organik pamuk
Organik gübre
Kimyasal gübre
Issue Date: 27-Dec-2017
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Cevheri, C. İ. ve Yılmaz, A. (2018). "Research on the effects of NPK (Chemical fertilizer) and organic fertilizers used for some cotton species (Gossypium hirsutum L.) grown in semi-arid climate conditions on growing crops, growing crop elements and sustainable agriculture". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2),1-17.
Abstract: Organic agriculture is a controlled and conditional system that protects the humankind, the environment and the whole ecosystem by preventing sentetic pesticides that cause serious illnesses and contaminate the soil, the air, the water and our food. In order to popularize organic agriculture this study was carried out by using ST-468 and BA-119 cotton varieties at NPK (Chemical fertilizer), Cattle manure, Pigeon manure, and control parcels at Akçakale Vocational High School of Harran University of Organic Agriculture conditions in 2013 and 2014. It is found that according to used organic and chemical fertilizers, plant height varies between 105,46 cm (control) and 116,48 cm (pigeon manure); boll number per plant-1 varies between 19,10 (control) and 31,03 (NPK); average boll weight varies between 5,43 g (control) and 6,18 g (Cattle manure); average seed cotton boll weight varies between 4.33 g (control) and 4,82 g (Cattle manure); seed cotton yield varies between 3240,26 kg ha-1 (control) and 4420,45 kg ha-1 (NPK fertilizer); monopodial branch number varies between 3,51 (pigeon manure) per plant-1 and 4,16 per plant-1 (Cattle manure); number plant-1 boll number per plant-1 varies between 12.13 (control) and 15.12 (NPK); First sympodial branch node number varies between 6,96 (Cattle manure) and 9.60 (Pigeon manure) number plant-1 ginning ratio varies between 40,88% (control) and 42,99 % (pigeon manure); 100 seed weight varies between 9,93 g (control)and 10,41 g (NPK). It is confirmed that the use of organic and NPK (chemical fertilizers) has dramatic effects and statistical differences on plant height, boll number, boll weight and yield.
Organik tarım günümüzde insan bünyesinde önemli hastalıklara neden olan, toprağı, havayı, besinlerimizi ve suyu kirleten sentetik ilaçlara maruz kalmamıza engel olarak insanı, çevreyi ve bütün ekosistemi koruyan kontrollü ve kayıtlı bir sistemdir. Organik pamuk üretimi yapmak, yaşadığımız yer kürenin geleceği hakkında olumlu düşünmek anlamına gelmektedir. Ülkemizde ve bölgemizde organik tarımı yaygınlaştırmak amacıyla bu çalışma 2013-2014 yıllarında, Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu Organik Tarım koşullarında ST-468 ve BA-119 pamuk çeşitleri kullanılarak; NPK, Biofarm ve Güvercin gübreleri ile gübre kullanılmayan kontrol parsellerinde yürütülmüştür. Kullanılan organik ve kimyasal gübrelere göre bitki boyunun 105.46 cm (kontrol) ile 116.48 cm (Güvercin Gübresi); bitki başına koza sayısının 19.10 adet bitki-1 (kontrol) ile 31.03 adet bitki-1 (NPK); ortalama koza ağırlığının 5.43 g (kontrol) ile 6.18 g (Biofarm Gübresi); ortalama koza kütlü ağırlığının 4.33 g (Kontrol) ile 4.82 g (Biofarm Gübresi); kütlü pamuk veriminin 3240.26 kg ha1 (Kontrol) ile 4420.45 kg ha-1 (NPK Gübresi); odun dalı sayısının 3.51 adet bitki-1 (Güvercin Gübresi) ile 4.16 adet bitki-1 (Biofarm Gübresi); meyve dalı sayısının 12.13 adet bitki-1 (Kontrol) ile 15.12 adet bitki-1 (NPK Gübresi); ilk meyve dalı boğum sayısının 6.96 adet bitki-1 (Biofarm Gübresi) ile 9.60 adet bitki-1 (Güvercin Gübresi); çırçır randımanının %40.88 (Kontrol) ile %42.99 (Güvercin Gübresi); 100 tohum ağırlığının 9.93 g (Kontrol) ile 10.41 g (NPK Gübresi) arasında değiştiği saptanmıştır. Çalışmada kullanılan organik ve kimyasal gübre uygulamalarının bitki boyu, koza sayısı, koza ağırlığı ve verim gibi incelen incelenen karakterler üzerine istatistiksel önem düzeyinde farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/569814
http://hdl.handle.net/11452/6431
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_1.pdf301.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons