Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6428
Title: İbn Kuteybe'nin Uyûnü'l-Ahbâr'ındaki hadislerin tahric ve tenkîdi
Other Titles: The criticism of hadiths in İbn Kutayba's Uyûnü'l-Ahbâr
Authors: Köten, Akif
Günaydın, Tuğçe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: İbn Kuteybe
Uyûnü'l-Ahbâr
Te'vîlu Muhtelifi'l-Hadis
Issue Date: 4-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günaydın, T. (2015). İbn Kuteybe'nin Uyûnü'l-Ahbâr'ındaki hadislerin tahric ve tenkîdi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hadis ilmi Peygamber Efendimiz döneminden başlayıp bu zamana kadar devam etmiş bir ilimdir. Bu ilim dalında binlerce muhaddis yetişmiş, bize dinin kaynakları konusunda yol göstermişlerdir. Bizim çalışmamız ise bu muhaddislerden sadece biriyle, İbn Kuteybe'nin bir eseriyle ilişkilidir. İbn Kuteybe hicrî III. Asırda birçok alanda eser vermiş önemli âlimlerdendir. Te'vîlu Muhtelifi'l-Hadis, Garîbu'l-Hadis... gibi meşhur hadis kitapları bulunan müellifin tarih ve muhâdarat alanındaki eseri Uyûnü'l-Ahbâr'ı hadis ilmi içerisinde ele aldık. Bu kitaptaki hadislerin kaynaklarını tespit ederek, sıhhatleri hakkında bilgi verdik. Bu şekilde kitabın hadis ilmi açısından değerini ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş kısmında çalışmamızda yer alan hadisle ilgili kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde İbn Kuteybe'nin yaşadığı asır, hayatı, aldığı eğitim ve eserleri… gibi konular ele alınarak hadisçiliği hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ele alınan eser tanıtılmıştır. İkinci bölümde eserin içindeki tüm hadisler tahric edilmiş, bulunduğu kaynaklar ve sıhhatlerine dair bilgiler verilmiştir.
Hadith is a science which has continued since the period of our prophet. In this branch of science, thousands of scholars studied and they guided us about the sources of religion. Our study is related to the study of only one of those scholars', İbn Kuteybe. İbn Kuteybe is an important scholar who did many studies in various fields in the hijri third century. We examinated the Uyûnü'l-Ahbâr from the aspect of the science of hadiths. This study has produced in the fields of history and muhâderat by the scholar who also had lots of famous boks in Hadiths. In this study, we determined the sources of hadiths and gave information about the reliability of them. In this way, we tried to stayed the importance of the book from the aspect of science of hadiths. Our study consist of two parts. In the introduction part of the thesis, information was given about the concepts related to hadiths. In the first part, considering the century in which İbn Kuteybe lived, his life, his education and his studies, his approach to science was explained. Furthermore, his study was introduced. In the second part, all the hadiths were written and information was given about the sources and relability of the hadiths.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6428
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427404.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons