Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6423
Title: Roman ailesinde çocuğun din eğitimi (Yalova örneği)
Other Titles: Child's religious education in the Roman families (Yalova case)
Authors: Sağlam, İsmail
Taşyürek, Ayşe Kirez
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Roman
Aile
Dışlanma
Din eğitimi
Müslüman
Sivil toplum
Örgün eğitim
Romany
Family
Exclusion
Religious education
Muslim
Civil society
Formal education
Issue Date: 6-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşyürek, A. K. (2015). Roman ailesinde çocuğun din eğitimi (Yalova örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de farklı kültürel özellikleriyle dikkat çeken topluluklardan olan Romanların en temel problemleri eğitim ve dışlanma olarak düşünülebilir. Bu problem, çalışmamızın çıkış noktası olmuştur. Toplumların Romanlara karşı ahlâkî ve dinî yönden önyargıları gündeme gelebilmektedir. Romanların yaşadıkları toplumların ahlâkî değerlerini benimsetmede, temizlik alışkanlığını kazandırmada ve kötü alışkanlıklarının giderilmesi gibi hususlarda özellikle din eğitimi ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızda da görüldüğü gibi Romanlar müslüman olduklarını özellikle vurgulamaktadır. Bu ortak paydadan hareketle yapılacak çalışmalarda olumlu neticeler alınacağı bu çalışmada öne çıkmaktadır. Ayrıca dinî altyapıya sahip Romanların, dinî altyapıya sahip olmayan Romanlara göre daha az olumsuz davranışa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bazı vakıf ve derneklerin çalışmalarında davranışlar bazında olumlu neticeler alınmıştır. Herkes gibi Romanların yaşamında da önemli bir yere sahip olan aile, eğitimin yapıldığı ilk yerdir. Bu doğrultuda eğitimin aile üzerinden verilmesi çocukların davranışlarında da kazanımlar elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yönde yapılan çalışmada öncelikle Roman toplumunun inanç durumunu, kültürel kimliğini ve aile yapısını öğrenmeye yönelik bir literatür taraması yapılmıştır. Yalova'daki Roman ailelerin dinî alt yapıları ve çocuklarına dinî eğitim alanında yaptıkları çalışmalar anket yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde ailelerin gerek alt yapılarındaki eksiklikler gerekse çocuklarına uyguladıkları din eğitimindeki aksaklıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak Roman çocukların eğitiminde aile eğitiminin de önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca din eğitiminin, örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim veren kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla desteklenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. Aileden başlayarak çok yönlü verilen din eğitiminin Roman toplumunun eğitim ve dışlanma sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
The main problems of Romany people who grab the attention with their different cultural features in Turkey, can be considered as education and exclusion. This problem is the starting point of our study. Societies' prejudice for moral and religious aspects towards to Romany people can come to the fore. For issues like making Romany people accept the moral rules of the society that they live in, bringing them cleaning habits, and breaking bad habits, especially religious education comes into prominence. As it can be seen in our study, it is emphasized that Romany people are Muslim. In this study, it is clear that positive results will be get in the studies which are done starting from this common ground.Also, it is seen that bad habits are corrected when Romany peoplehas religious infrastructure. In some foundations' and associations' studies, positive results was get in terms of behaviors. Home where is very important for Romany people as everybody is the place that education starts. In this direction, it is considered that providing education at home will be good for getting positive results in children's behaviors. In the study which is done in this aspect, first, literature review on Romany people's beliefs, cultural identities and family structure was made. The family structures and the studies on religious education that they have made for their children of Romany people in Yalova is examined with survey method. In the result of acquired data, both deficiencies in family infrastructures, and the religious education that they have made for their children is determined. As a result, it is emphasized that parenting education is also important for Romany children education. Also, suggestions which offers that religious education should be supported by institutions' and non-governmental organizations' contribution which provides not only formal education but also non-formal education. It is considered that all purpose education on religion by starting from the family will contribute Romany society for solving the education and exclusion problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6423
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427403.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons