Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6412
Başlık: Bursa ili canlı hayvan pazar yapısı ve sorunları
Diğer Başlıklar: Livestock market structure and its problems in Bursa province
Yazarlar: Çetin, Bahattin
Kınabaş, Beytullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Hayvancılık
Pazarlama
Tarım ekonomisi
Animal husbandry
Marketing
Agricultural economy
Yayın Tarihi: 8-Kas-1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kınabaş, B. (1990). Bursa ili canlı hayvan pazar yapısı ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Bursa İlindeki canlı hayvan pazar yapısının tanıtımı, işleyişi ile işleyişte ortaya çıkan sorunların saptanması amaçlanmıştır. Hızlı nüfus artışına karşın, hayvan varlığında azalma görülen inceleme alanında üç adet canlı hayvan pazar yeri bulunmakta olup bunlardan E.B.K. 'unun pazardaki payı %55,83 Akçalar Belediyesinin payı %36.62 ve Çalı Belediyesinin payı %7,55 tir. Pazar İşleyişi içinde iki tip pazarlama kanalı ağırlık taşımakta olup, komisyoncunun yer aldığı ikinci pazarlama kanalında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için tüketicinin ödemiş olduğu paranın sırasıyla. %25,79 ve %35,75' inin pazarlama kanalında kaldığı belirlenmiştir. Pazarlama yönünden alt yapı eksiklikleri bulunan araştırma alanında hem söz konusu eksikliklerinin giderilmesi, hem de üretim ve satış aşamalarında gerekli örgütlenmelerin gerçekleşmesi gerekir.
In this study, the investigation of the livestock market structure, its working system in Bursa and the determination of the related problems have been aimed. Despide of the rapidally growing population in the research area there is a concideable decrease in the number of livestock. There are three Livestock market places and the share of E.B.K. in this market is 55,83%, the share of Akçalar municipal region is 36.62% and the share of Calx municipal region is 7.55%. Two types of marketing canals are important in the working of marketing and in the second marketing canal in which the comissioners take place, it has been determined 25.79% and 35.79% that of the money paid for the cattle and the sheep, goats, etc. by the consumers remains in the marketing canals. In the research area in which there is a lack of infrastructure from the point of marketing view, the lacks in questions should be overcomee and the and necessary organizations in the steps of the production and selling should be realized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6412
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
012171.pdf2.52 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons