Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6386
Başlık: Bursa Ovası topraklarının potasyum durumu ve bu topraklarda alınabilir potasyum miktarlarının tayininde kullanılacak yöntemler
Diğer Başlıklar: Potassium status of Bursa Plain soils and methods to be used for determining potassium amounts that can be taken in these soils
Yazarlar: Katkat, A. Vahap
Öcal, Feride
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ziraat
Agriculture
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öcal, F. (1990). Bursa Ovası topraklarının potasyum durumu ve bu topraklarda alınabilir potasyum miktarlarının tayininde kullanılacak yöntemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Bursa ovası topraklarının potasyum durumunu belirlemek ve yarayışlı potasyumun topraktan ekstr aks iyonunda kullanılan çeşitli kimyasal yöntemler ile standart biyolojik yöntem arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanının 18 ayrı yerinden 0-20 ve 20-40 cm derinliklerden toprak örnekleri alınmış ve potasyum ekstraksiyonu için dokuz kimyasal yöntem ile bir biyolojik yöntem kullanılmıştır. Kullanılan kimyasal yöntemler içinde standart biyolojik yöntem ile en yüksele korelasyonu 0.3 İT N HCI yöntemi vermiştir.
Objective of this research was to determine the potassium status of the soils of Bursa plain and to investigate the relationships among the various methods used for the extraction of available potassium from the soils The soil samples at a deph of 0-20 and 20-40 cm were collected from 18 diffe rent points of the research area and nine chemical methods and a standard biological method hava been used for extracting potassium. The correlation between the chemical methods and the biological method showed that 0.3 IT EC1 extraction method had the highest correlation coefficient in all "the chemical methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6386
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
357856.pdf
  A kadar 2099-12-31
11.25 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons