Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6372
Title: Çeşitli tekstil lifleri ve mamullerine bazı mikroorganizmaların zararları üzerinde bir araştırma
Other Titles: The Research on harmful effects due to some microorganisms on various textile fibers and products
Authors: Altınbaş, Emir Tekin
Kahraman, Nalan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Biyo-ayrışım
Mantar
Biyolojik bozunma
Pamuk
Biyolojik özellikler
Yün
Bacillus megat erium
Bacillus subtilis
Endüstriyel mikrobiyoloji
Fungi
Proteus vulgaris
Fungus
Küf
Bakteri
Industrial microbiology
Biodegradation
Biodeterioration
Biological properties
Wool
Mould
Bacteria
Polyester
Mildew
Cotton
Poliester
Issue Date: 14-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, N. (2000). Çeşitli tekstil lifleri ve mamullerine bazı mikroorganizmaların zararları üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli tekstil lifleri ve mamullerine bazı mikroorganizmaların zararları incelenmiştir. İlk olarak; inokülasyondan önce kumaşların sterilize edilmesinde ve inkübasyondan sonra mikroorganizmaların öldürülmesinde gerekli olan otoklavlama işleminin ve ayrıca,sırasıyla, mantar ve bakteri kültürlerinde kullanılması düşünülen Sabouraud Dextrose Agar (SDA) ve Tryptone Soya Agar (TSA) besiyerlerinin test edilen pamuk, yün ve poliester kumaşların renk ve mukavemet özellikleri üzerinde etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Kontrol testlerinin ardından, iki bölümden oluşan esas testlere geçilmiştir. İlk bölümde Bacillus subtilis, Bacillus megat erium ve Proteus vulgaris'in pamuk,. yün ve poliester kumaşların mukavemet ve renk özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Steril numunelere TSA besiyerinde adı geçen bakterilerin ekimleri yapılmış; 48 saat inkübasyon süresi sonunda mikroorganizmalar öldürülerek numunelerin renk ve mukavemet ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; seçilen mikroorganizmaların pamuk, yün ve poliester kumaşlar üzerindeki etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiş; bunun yam sıra her bir materyal üzerindeki etkileri birbirleriyle karşılaştınlmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde bazı tekstil fabrikalarının depolarından alman çeşitli kumaş numuneleri üzerinde mikroorganizma gelişiminin belirlenmesine ve bu gelişimin kumaşlardaki etkilerinin incelenmesine çalışılmıştır. İki ayrı besiyerine (SDA ve TSA) yerleştirilen kumaşlar, bakteri üremesi için 24 saat ve mantar üremesi için 7 gün inkübe edilmişlerdir. Sonra otoklavda üzerlerinde gelişen mikroorganizmalar öldürülmüş, kumaşların renk (% lekeli alan) ve mukavemet ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kumaşların depolanma koşullan da dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
In this research, harmful effects due to some microorganisms on various textile fibers and products were studied, Before the main experiments, control tests were performed to understand if there is any effect of sterilization process in autoclave made before the inoculation on fabrics and also mould and bacterium culture media, Sabouraud Dextrose Agar (SDA) and Tryptone Soya Agar (TSA), to be used upon the color and tensile strength characteristics of cotton, wool and polyester fabric samples. The research tests were carried out in two parts following the control studies. In the first part, the effects of Bacillus subtilis, Bacillus megat lerium and Proteus vulgaris on color and tensile strength of cotton, wool and polyester fabrics were investigated. The bacterium cultures were made on sterilized fabric samples in TSA culture medium. After 48 hours incubation the microorganisms were killed by sterilization and, color and tensile strength measurements were realized. The effects of the microorganisms on cotton, wool and polyester fabrics chosen for test were evaluated separately in the light of resulted data. In addition, these effects on the textile materials were compared to each other. In the second part of the research, the presence and growth of microorganisms (bacteria and fungi) on various fabrics obtained from textile factories were determined and, their effects on the fabrics were studied. The fabric samples placed on two different culture media (SDA and TSA) were incubated 24 hours and 7 days for bacterial and fungal reproduction, respectively. Color (stained area %) and tensile strength properties were measured after killing the microorganisms by sterilization in autoclave. The results were evaluated with respect also to the storage conditions of these fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6372
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095241.pdf
  Until 2099-12-31
21.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons