Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6369
Title: Kağıt sanayii atıksularında çözünmüş kalıcı kimyasal oksijen ihtiyacının belirlenmesi
Other Titles: Determination of inert soluble chemical oxygen demand of a pulp and paper industry wastewaters
Authors: Pınarlı, Vedat
Yonar, Taner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Biyolojik arıtma
Çamur susuzlaştırma
Aktif çamur
Çözünmüş kalıcı KOİ
Kağıt sanayii
Biological treatment
Activated sludge
Inert soluble COD
Pulp and paper industry
Sludge dewatering
Issue Date: 14-Dec-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yonar, T. (1999). Kağıt sanayii atıksularında çözünmüş kalıcı kimyasal oksijen ihtiyacının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kağıt endüstrisine ait bir fabrikanın atıksulannın çözünmüş kalıcı Kimyasal Oksijen İhtiyacı'nın (KOİ) belirlenmesi ve bu fabrikaya ait atıksu arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarında çamur susuzlaştırma çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır. Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce, geniş bir kaynak araştırması ile çözünmüş kalıcı KOİ ve çamur susuzlaştırma alanlarında yapılmış çalışmalar incelenmiş ve deneysel çalışmalarda kullanılacak sistemler oluşturulmuştur. Çözünmüş kalıcı KOİ'nin belirlenmesi çalışmalarında, değişik F/M (besi maddesi/ mikroorganizma) oranlarında kesikli (batch) sistem reaktörleri işletilerek karşılaştırmalı yöntem uygulanmıştır. Reaktörlerde Askıda Katı Madde (AKM), Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) değerleri ölçülerek, bunların zamana göre değişimlerini gösteren grafikler oluşturulmuştur. Bu veriler yardımıyla endüstrinin çözünmüş kalıcı KOİ'si belirlenmiştir. Ayrıca çamurların vakum filtrasyonuna gsterdikleri özgül direnci Buchner Hunisi Testi yardımıyla belirlenmiştir. Bunun yanısıra alüminyum sülfat, demir (III) klorür ve kireç gibi farklı kimyasallarla şartlandırılan çamurların özgül direncindeki değişimler gözlenmiştir.
In this study, inert soluble Chemical Oxygen Demand (COD) of wastewaters of a pulp and paper industry wastewater treatment plant were determined and sludge dewatering studies were carried out. Previously studies on the subject were reviewed before laboratory studies and in the light of these data, laboratory equipment used in experimental work were set up. In order to determine the inert soluble COD, batch activated sludge reactors at different F/M (food /microorganism) ratios were operated. In these systems, Suspended Solid (SS), Volatile Suspended Solid (VSS) and COD were determined and variations of these parameters versus time were illustrated. In the light of these data, inert soluble COD of the pulp and paoer industry wastewaters were determined. Sludge dewatering studies were carried out. These sludges were conditioned using different chemicals (i.e. aluminium sulphate, ferric sulphate and lime) and reductions of specific resistance to filtration of sludges were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6369
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095240.pdf
  Until 2099-12-31
3.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons