Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6367
Başlık: Toksoplazmozis'in gebelikteki etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of toxoplasmosis in pregnancy
Yazarlar: Kanmaz, Emine Önder
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Gebelik
Toksoplazmoz
Pregnancy
Toxoplasmosis
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kanmaz, E. Ö. (1988). Toksoplazmozis'in gebelikteki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Konjenital enfeksiyonlara yol açan ve abortusların etiyolojisinde yer alması nedeniyle obstetriğin önemli problemlerinden birini oluşturan toksoplazmozis yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Reprodüktif dönemdeki toplam 209 kadın hasta arasında yaptığımız serolojik araştırmada ELISA-IgG testine göre Bursa yöresinde t.gondii enfeksiyonu ensidansını % 53.5 olarak tesbit ettik. Toksoplazmozun habitüel abortuslara neden olup olmadığı yönünde ki çalışmaları dikkate alarak 49'u habitüel, 55 ' i sporadik abortus yapmış ve 105' i abortus yapmamış üç ayrı grup üzerinde yaptığımız çalışmalarda ELISA-IgG'ye göre enfeksiyon ensidansını sırasıyla % 53.1, % 52.7 ve % 53.6, CFT'ine göre sırasıyla % 16.3, % 16.3 ve % 16.5 olarak bulduk. Bu sonuçlarla üç grup arasında belirgin bir fark olmadığı ve toksoplazma enfeksiyonunun habitüel abortuslara neden olmadığı sonucuna vardık. 43 gebe ve yenidoğan arasındaki araştırmamızda ise, gebelik döneminde akut enfeksiyon ensidansının ELISA-IgM testine göre % 9.3, fetusa geçiş oranını % 25 olarak tesbit ettik. Bunlar arasındaki toksoplazmozis ensidansını ise ELISA-IgG testine göre % 53.4 olarak tesbit ettik. Bu bulgularla gebelik döneminde akut toksoplazmozis ensidansının düşük, bunun fetusa geçişinin daha da az olduğu sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6367
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004203.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.35 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons